Agenda 15 mei 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
15-05-2012 10:00
Nummer:
21
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Jaarverslag commissie bezwaarschriften

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2011 van de commissie bezwaarschriften 2. De conclusies en aanbevelingen van de commissie over te nemen3. De raad via een raadsinformatiebrief kennis laten nemen van het jaarverslag van de commissie

  download 2012002398.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. SVn-lening voor gemaal Langeland & Kortland

  Samenvatting: Te besluiten om:1. aan de heer J.C. Wisse, IJsseldijk 366 - onder voorbehoud van een officie¨le goedkeurende kredietbeoordeling van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - een laagrentende lening (ad Euro 60.000,--, 1% rente, looptijd 20 jaar) uit het SVn te verstrekken t.b.v. de aankoop van het gemaal Langeland & Kortland en de uitvoering van noodzakelijk en esthetisch onderhoud daaraan.2. de gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  download 2012002400.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1.

 4. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 15 mei tot en met maandag 21 mei 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 5. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van het gesprek met zijn Nederlekse collega over een mogelijke ontwikkeling van de locatie Carpe Diëm, op de grens tussen beide gemeenten. 2. Wethouder Hofstra stelt het college op de hoogte van het onderzoek naar de mogelijkheden van Big Bear voor gebruik door Concordia. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal het college zijn positie bepalen. 3. De gemeentesecretaris brengt ter sprake de huidige stand van zaken in het proces op weg naar een Metropoolregio. De val van het Kabinet heeft in dit opzicht veel aan het wankelen gebracht. Nog deze maand komen de gemeentesecretarissen van de 24 gemeenten voor beraad bijeen, in de komende maand volgt eenzelfde overleg met alle burgemeesters.

 6. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Besproken wordt de agenda van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 16 mei a.s. Wethouder Prins zal deze vergadering bijwonen.

 7. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 4.

 8. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: Er zijn deze week geen uitnodigingen ontvangen.

 9. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.