Agenda 15 februari 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
15-02-2011 09:00
Nummer:
7
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder Ayelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Herontwikkeling Crimpenhof/Prinsessenhof

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Met instemming kennis te nemen van het conclusieverslag van het ambtelijk overleg met de Crimpenhof en QuaWonen over herontwikkeling van het winkelcentrum in relatie tot de Prinsessenhof. 2. In te stemmen met de toezending van de begeleidende conceptbrief aan de coo¨peratie Crimpenhof. 3.Kennis te nemen van de verzonden brief van QuaWonen aan de Crimpenhof.

  download 2011001290.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Planning & Controlcyclus 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. in te stemmen met de Planning & Controlcyclus 20112. in te stemmen met de richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2012-20153. in te stemmen met een bedrag van ¿ 10 per inwoner voor onvoorziene lasten 2012-2015

  download 2011001292.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande, dat: 1. met het oog op de afspraken over de bezuiniging op de budgetsubsidies (geen indexering en in 2014 een korting oplopend tot 5% ten opzichte van 2010) zal het college zich rekenschap geven van de feitelijke ontwikkeling van het inflatiepercentage, voor het eerst bij de Kadernota 2012; 2. voor de tarieven van de Muziekschool vanaf 2013 wordt gerekend met een stijging met het inflatiepercentage, 1,5 %.

 3. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissing, genummerd 1.

 5. Evaluatie raadsvergadering

  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de raadsvergadering van 10 februari 2011.

  Beslissing: De raadsvergadering wordt geëvalueerd. De schriftelijke beantwoording van de vragen van de SGP-fractie over het ambulancevervoer wordt deze week verzonden.

 6. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins doet verslag van zijn overleg op 10 februari jl. met bewoners van de Lekdijk over door hen ervaren wateroverlast. 2. Wethouder Prins doet mededeling van het verloop van het bestuurlijk overleg Rotterdam Vooruit, op 14 februari jl. Afspraken zijn gemaakt over welke opties voor verbetering van de verkeersafwikkeling in de oostflank voor zowel de kortere en als langere termijn worden onderzocht. Het streven is er op gericht in de komende vergadering van de commissie Grondgebied een presentatie te verzorgen. 3. Wethouder Aeyelts Averink meldt, dat op 16 februari a.s. op de Van Duyvendijk-locatie de plannen “Werf aan de IJssel” worden gepresenteerd. Over ongeveer vier weken zal aan het college een intentieovereenkomst met de geselecteerde ontwikkelaar ter beoordeling worden voorgelegd. 4. Wethouder Aeyelts Averink meldt, dat twee voorlichtingsavonden voor preventie verslaving worden voorbereid, achtereenvolgens voor het basis en middelbaar onderwijs. 5. De burgemeester doet verslag van de vergadering van het regionaal College en van het AB van de VRR, op 14 februari jl. Er komt een brief van het DB van de VRR over het aan te houden indexeringspercentage voor de begroting 2012. Het college zal aan de hand daarvan beoordelen of voor deze gemeenschappelijke regeling een uitzondering moet worden gemaakt ten opzichte van de algemeen geldende afspraak. 6. Op voorstel van de burgemeester wordt aan de indieners van de petitie voor een skatebaan in Oud-Krimpen een briefje geschreven met informatie over de stand van zaken van het onderzoek.

 7. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 15 tot en met maandag 21 februari 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 8. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 9. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 en 2.

 10. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 februari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 11. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda’s van de vergaderingen van het Portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg, de Raad voor het Publiek Belang CJG Rijnmond, het Platform PHOjz en het Algemeen Bestuur OGZRR, voor 17 februari a.s. worden doorgenomen. Wethouder Aeyelts Averink Prins zal de vergaderingen bijwonen.