Agenda 14 februari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
14-02-2012 10:00
Nummer:
7
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van het gesprek op 8 februari jl. met zijn Rotterdamse collega Karakus, over de mogelijkheden tot vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst Bouw- en Woningtoezicht. 2. Voorts meldt hij dat hij met zijn collega van Ouderkerk heeft gesproken over de ontwikkeling naar een andere bestemming van de locatie-Heuvelman Houtbouw aan de IJsseldijk-Oost. 3. Wethouder Prins heeft op 9 februari jl. het symposium “Business zonder grenzen” bezocht, georganiseerd door vier ondernemerskringen. 4. Op 10 februari jl. heeft hij een bezoek gebracht aan de eigenaar van fietsenwinkel Gego aan de Noorderstraat, die zijn bedrijf wegens onverenigbaarheid met het bestemmingsplan gaat beëindigen. 5. De gemeentesecretaris meldt dat op 23 februari a.s. de kring van gemeentesecretarissen in de Rotterdamse regio bijeen komt om het proces op weg naar de Metropoolregio waar mogelijk te stroomlijnen. Voor de daarop volgende maand, te weten: op 22 maart a.s., is voorzien in een gezamenlijke bijeenkomst van de secretarissen van alle inliggende 24 gemeenten. 6. De burgemeester koppelt terug uit het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, van 13 februari jl. 7. Tenslotte doet zij mededeling van haar telefoongesprek op 8 februari jl. met de Minister BZK over het herindelingdossier Krimpenerwaard.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform het op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 4.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 14 februari 2012 tot en met maandag 20 februari 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de agenda’s van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer op 15 februari a.s., GROM op 16 februari a.s. Jeugdzorg c.a. eveneens op 16 februari a.s. De overleggen worden bijgewoond door achtereenvolgens de wethouders Prins, Blankenberg en Hofstra.

 8. Evaluatie raadsvergadering
  Samenvatting:

  Evaluatie van de raadsvergadering van 9 februari 2012.

  Beslissing: De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

 9. Herinrichting Ouverturelaan
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:in te stemmen met het ontwerp voor herinrichting van de Ouverturelaan tussen de Belcantodreef en de Vijverlaan, d.d. 03-01-2012, voor een bedrag van € 457.498,- excl. BTW.


   download 2012001147.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande, dat het benodigde krediet door middel van een raadsvoorstel bij de raad aanhangig wordt gemaakt.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-14-februari-2012/Lijst-van-stukken-14-februari-2012.html