Agenda 13 september 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
06-09-2011 10:00
Nummer:
38
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Gratis Nationale Identiteitskaart(NIK)

  Samenvatting: Te besluiten om:1. kennis te nemen van de gevolgen van de uitspraak door de Hoge Raad dat gemeenten in Nederland met ingang van 9 september 2011 geen leges meer mogen heffen voor de NIK.

  download 2011008175.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 september 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. Evaluatie commissieronde

  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de commissieronde. 

  Beslissing: De commissieronde wordt geëvalueerd.

 5. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 en 2. aangehouden.

 6. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 13 tot en met maandag 19 september 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Concept-agenda raad

  Samenvatting:

  De burgemeester legt ter kennisneming voor de agenda en lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 september 2011.

  Beslissing: Van de concept-agenda wordt kennis genomen. Het college besluit, dat met betrekking tot het theaterprogramma in De Tuyter, een tweede raadsinformatiebrief naar de raad wordt gezonden, waarin – in aanmerking nemende de tekst van het Coalitieakkoord – een pas op de plaats wordt gemaakt voor wat betreft de professionele component voor het komende seizoen.

 8. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Het college bereidt het gesprek met het college van B&W van Ridderkerk, hedenmiddag, voor. 2. De burgemeester meldt, dat zij met het presidium wil spreken over een gewijzigde rol van de ambtelijke organisatie bij de lay-out c.a. van de algemene beschouwingen. Tevens meldt zij dat een uitbreiding van de griffie, met een halve formatieplaats in de sfeer van de ondersteuning, aanstaande is. 3. Wethouder Aeyelts Averink ziet met het college terug op een geslaagde Open Monumentendag. 4. De secretaris doet verslag van het gesprek in de kring van gemeentesecretarissen met de secretaris van de Stadsregio, over de toekomst van de regionale samenwerking. 5. Wethouder Prins geeft het college kennis van de vierde tussenstand in de voorbereiding van de gemeentebegroting 2012-2015.

 9. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de agenda van het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer, op 14 september a.s. Wethouder Prins zal het overleg bijwonen.

 10. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.