Agenda 13 maart 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
13-03-2012 10:00
Nummer:
12
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. De burgemeester doet verslag van haar bezoek aan de Minister BZK, hedenmorgen, over de ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke indeling van de Krimpenerwaard. Nog vandaag stuurt de Minister een brief aan de gemeenten in de Krimpenerwaard. 2. Wethouder Prins en de gemeentesecretaris doen in aansluiting hierop verslag van de stand van zaken in het onderzoekstraject naar samenwerkingsmogelijkheden tussen Krimpen en Capelle aan den IJssel. 3. Wethouder Blankenberg meldt dat bestuursleden van het gezondheidscentrum in een gesprek op 6 maart jl. hebben aangekondigd in bezwaar te zullen gaan tegen de locatie c.a. van het nieuwe Krimpenerwaardcollege. 4. De wethouders Prins, Hofstra en de burgemeester doen terugkoppeling van door hen bijgewoonde bijeenkomsten in het kader van de aanstaande vorming van een Metropoolregio.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 3, met dien verstande dat: Punt 3.3: In de artikelen 10 en 11 van de verordening wordt een tariefscorrectie van 1% doorgevoerd.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Besloten wordt overeenkomstig de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 3.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 13 maart 2012 tot en met maandag 19 maart 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 8. Evaluatie commissieronde
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de vergadering van de Besluitvoorbereidende commssie van 8 maart 2012.

  Beslissing: De commissie vergadering van 8 maart jl. wordt geëvalueerd.

 9. Aanpassing regelgeving Wmo
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De raad voor te stellen de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2007 aan te passen conform bijgaand ontwerp besluit.2. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2012 aan te passen conform bijgaand ontwerp besluit. 3. Onder intrekking van de Beleidsregels WMO 2011 de Beleidsregels WMO 2012 vast te stellen.4. Het WMO-beraad om advies te vragen.


   download 2012001576.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Besteding / uitvoering reservering onderhoud kapitaalgoederen

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande dat nader bezien zal worden of de toename van de onderhoudskosten, groot € 30.000, kan worden gedekt uit het bestaande begrotingsbudget voor onderhoud van de computerapparatuur en –programmatuur.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-13-maart-2012/Lijst-van-stukken-13-maart-2012.html