Agenda 13 december 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
13-12-2011 10:00
Nummer:
51
Aanwezig:
Aanwezig: wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele. Afwezig: burgemeester L.M. Huizer.

 1. Huurbedrag vrachtwagenparkeerplaats

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De huurbedragen (per jaar en gei¨ndexeerd) voor parkeerplaatsen op het nieuwe vrachtwagenparkeerterrein aan de Van Utrechtweg als volgt vast te stellen: 500,- voor e´e´n plaats aan chauffeur die woonachtig is in Krimpen aan den IJssel; 750,- voor e´e´n plaats aan chauffeur die nie´t woonachtig is in Krimpen aan den IJssel; 750,- voor per plaats bij verhuur aan een bedrijf (maximaal 3 plaatsen).

  download 2011010842.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Individuele verstrekkingen Wmo

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2012 vast te stellen.2. In te stemmen met de voorgestelde AOV-tarieven per 1 januari 2012.3. Het WMO-beraad te informeren.

  download 2011010854.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Huurcontract ISS Stormsweg 9

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de formele opzegging per 31-12-2011 door ISS Landscaping Services bv van het bestaande huurcontract voor de huur van 511 m2 BVO in de dependance van de afdeling Ruimte aan de Stormsweg 9 te Krimpen aan den IJssel.2. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe 2-jarige huurovereenkomst met een optie voor nog eens 2 jaar voor de huur van 270 m2 BVO a ¿ 65,- per m2 in de stalling en 107,5 m2 a ¿ 20,- buitenterrein.

  download 2011010943.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Huurcontracten stichting Via Futura

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de bijgaande brief aan Stichting Via Futura waarmee de formeel opgezegde huurcontracten onverminderd van kracht blijven totdat partijen komen tot nieuwe huurovereenkomsten.2. In te stemmen met de prijsindex over de bestaande huren conform CPI alle huishoudens van 2,7%.

  download 2011010944.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Evaluatie raadsvergadering

  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de raadsvergadering van 8 december 2011.

  Beslissing: De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

 6. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerde 1 tot en met 7.

 7. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 8. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 13 december tot en met maandag 19 december 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 9. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van het voorbereidend overleg dat hij gevoerd heeft met zijn collega’s van Capelle aan den IJssel en Zuidplas over de AB-vergadering van Promen van 21 december a.s. 2. Voorts brengt wethouder Blankenberg ter sprake de activiteiten die zijn ondernomen naar aanleiding van verontruste bewoners, die in zijn richting hebben gereageerd op een aanzegging van DCV over het vrijhouden van de parkeerterreinen langs de speelvelden. Afgesproken wordt dat wethouder Blankenberg bij de vervolgstappen als portefeuillehouder optreedt. 3. De secretaris brengt ter sprake de raadsbrief over de Metropoolregio, die dezer dagen uit moet. Het college conformeert zich aan de aangepaste versie van vrijdag jl. Wethouder Prins zal contact opnemen met raadslid Boudesteijn over diens reactie op het concept. 4. De secretaris doet verslag van zijn bevindingen tijdens een bezoek aan het BAR-directieoverleg op 12 december jl. over het thema samenwerking.

 10. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 11. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 12. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Het college neemt door de agenda van het Algemeen Bestuur van de Stadsregio van 14 december a.s. De vergadering wordt bijgewoond door de wethouders Aeyelts Averink en Prins.