Agenda 12 juni 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
12-06-2012 10:00
Nummer:
25
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg meldt dat hij zich in verbinding zal stellen met het PCPO in verband met de beëindiging van het arbeidscontract van twee bij hen in dienst zijnde combinatiefunctionarissen. 2. Voorts doet hij mededeling van een gesprek op 11 juni jl. met de Rabobank over de huisvestingsplannen van de bank in onze gemeente. 3. Wethouder Hofstra zegt dat hij gesprekken voert met de besturen van Comenius en Admiraal de Ruyterschool over de (tijdelijke) benutting van schoolruimte voor opslag van het Streekmuseum. 4. Wethouder Prins vraagt aandacht voor de verkeersproblematiek gisteren tijdens de avondspits: vanwege hevig onweer waren de verkeersinstallaties uitgevallen. Het protocol voor dit soort situaties heeft in dit geval helaas onvoldoende gefunctioneerd. 5. De advies van de gemeentesecretaris gaat er een beknopt persbericht uit over het convenant dat de colleges van B&W van Capelle en Krimpen willen sluiten over een ambtelijke samenwerking. Het convenant staat geagendeerd voor de informatieve commissie van 21 juni a.s. 6. Het college zal in de week van de algemene beschouwingen (eerste week juli a.s.) op woensdag vergaderen, teneinde zo goed mogelijk de raadsvergadering van 5 juli te kunnen voorbereiden. 7. De burgemeester kijkt met het college terug op een geslaagd bezoek van de Commissaris van de Koningin op 7 juni jl. In een gezamenlijke bijeenkomst van raad en college zal het bezoek worden geëvalueerd. 8. De burgemeester meldt dat zij op 13 juni a.s. een gesprek voert met de voorzitter van de Stichting Gezondheidscentrum over de relatie van het stichtingsbestuur met de gemeente in het dossier van de nieuwbouw Krimpenerwaardcollege.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 4. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 5. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 12 juni tot en met maandag 18 juni 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 6. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de agenda van het REO van 14 juni a.s. Wethouder Prins zal deze vergadering bijwonen.

 7. Evaluatie commissieronde
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de vergadering van de Besluitvoorbereidende commissie van 7 juni 2012.

  Beslissing: De commissieronde wordt geëvalueerd.

 8. Agenda raad
  Samenvatting:

  De burgemeester legt ter kennisneming voor de agenda voor de raadsvergadering van 14 juni 2012.

  Beslissing: Het college neemt kennis van de raadsagenda.

 9. Aanvraag projectsubsidie stichting muziekproducties Rixt
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De aanvraag van stichting muziekproducties Rixt voor een bijdrage in de productie van de opera Sjoerd gedeeltelijk te honoreren voor een bedrag van € 2.500,-.


   download 2012002670.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Beantwoording vragen Stem van Krimpen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De schriftelijke vragen van Stem van Krimpen conform bijgaand concept te beantwoorden.


   download 2012002677.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met inachtneming van enkele tekstuele aanpassingen.

 11. Collegeprogramma 2010-2014 Tussenstand
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:het document “Collegeprogramma 2010-2014 Tussenstand” vast te stellen ende raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.


   download 2012002678.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Bestemmingsplan IJsseldijk 330
  Samenvatting:

  Beslissing: Conform advies besloten.

 13. Evaluatie regionale Klimaatagenda en voorstel Vervolgaanpak
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de evaluatie regionale Klimaatagenda2. In te stemmen met het voorbereiden van een vervolg op de regionale Klimaatagenda3. Akkoord te gaan met het verzenden van de raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad


   download 2012002686.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 14. Ondertekening regionaal convenant Windenergie
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met de ondertekening van het regionaal convenant Windenergie.2. Akkoord te gaan met het mandateren van Wethouder A. Hofstra om namens de gemeente het regionale convenant Windenergie te ondertekenen op 21 juni.3. Akkoord te gaan met het verzenden van de raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad.


   download 2012002687.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 15. Vaststelling subsidie sportraad 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De projectsubsidie aan stichting Sportraad Krimpen op € 9.629,90 vast te stellen.Het te veel verleend bedrag a` € 490 - conform ASV 2007 - in de egalisatiereserve te storten.


   download 2012002669.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 16. Vrijwilligers jongerenwerk Big Bear
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. projectsubsidie van € 2.660,- te verlenen aan stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland voor het organiseren van een activiteit ter afsluiting van het vrijwilligerswerk in de Big Bear. De vaststelling van de subsidie na afloop van de activiteit ambtelijk afdoen.


   download 2012002675.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 17. Digitaliseren bouwvergunningen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De financie¨le middelen die hiervoor in het kader van 'Nieuw beleid en Intensiveringen 2012-2015' zijn aangevraagd voor 2012 en 2013 beschikbaar te stellen.


   download 2012002671.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 18. Fundering 'grote kruising'
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. een intern projectteam in te stellen dat een plan van aanpak opstelt om de (fundering van de) kruising Nieuwe Tiendweg/N210/Industrieweg te herstellen c.q. te vervangen;2. wethouder Prins de opdracht te geven om deze kwestie te bespreken met de Stadsregio Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland;3. de gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.


   download 2012002698.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 19. Constructieve veiligheid zwembad
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De schriftelijke vragen van de SGP-fractie d.d. 2 juni 2012 inzake de constructieve veiligheid van zwembad De Lansingh te beantwoorden volgens bijgaand concept.


   download 2012002699.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.