Agenda 12 juli 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
12-07-2011 09:00
Nummer:
29
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius en secretaris A. Boele. Afwezig:wethouder A. Prins en wethouder J.H. Blankenberg.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Aeyelts Averink doet verslag van haar bezoek aan de PI De IJssel, op 10 juli jl., waar zij een theaterproductie van gedetineerden bijwoonde, in het kader van het Europees PEETA-project. 2. De gemeentesecretaris informeert het college over de stand van zaken in het onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel. Volgens planning zal op 13 september a.s. aan beide colleges een principe-uitspraak worden voorgelegd.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 juli 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 5.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 12 juli tot en met maandag 18 juli 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband plaats.

 8. Subsidievaststelling RADAR
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met de vaststelling van de projectsubsidie aan RADAR voor het in stand houden van de gemeentelijke anti-discriminatievoorziening in 2010 ad € 10.788,-.2. Kennis te nemen van de, bij de verantwoording behorende, klachtenrapportage 2010 en de Feitenkaart Discriminatie 2010.3. Vast te stellen dat het aantal klachten in 2010 te gering is om daar consequenties voor beleid aan te verbinden.


   download 2011006490.doc

  Beslissing: Conform advies besloten

 9. Verandertraject Werk en Inkomen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:In te stemmen met het Plan van aanpak Verandertraject Werk en Inkomen 2011-2012 en de raadscommissie Samenleving en de raad te informeren; Het WWB-Platform op de hoogte te stellen van de inhoud van het Plan van aanpak en om advies te vragen.In te stemmen met externe inhuur van een sociaal rechercheur voor de pilot controle op maat ten bedrage van Euro 20.000 (ex. Btw);De raad voor te stellen hiervoor een krediet ad Euro 20.000 te voteren en genoemd bedrag te dekken uit de algemene reserve;Vooruitlopend op het besluit van de raad thans reeds te starten met de uitvoering van de pilot controle op maat.


   download 2011006491.doc

  Beslissing: In verband met de vakantie van de portefeuillehouder wordt dit stuk aangehouden tot 26 juli a.s.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-12-juli-2011/Lijst-van-stukken-12-juli-2011.html