Agenda 12 april 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
12-04-2011 09:00
Nummer:
15
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Slikslootstraat 7A, opleggen last onder dwangsom

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Een last onder dwangsom op te leggen overeenkomstig bijgevoegd concept

  download 2011003775.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Regels voor toewijzing 19 appartementen

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Op grond van artikel 5 en artikel 9 van de overeenkomst Woonruimteverdeling Stadsregio Rotterdam aan QuaWonen toestemming te verlenen de 19 huurappartementen in deelplan 8a in Lansingh-Zuid aan te bieden volgens de regels van Lokaal Maatwerk

  download 2011003777.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Deelname aan Werkplein IJsselgemeenten

  Samenvatting: Te besluiten om:Kennis te nemen van het visiedocument Notitie ontwikkeling deelname gemeente Krimpen aan Werkplein IJsselgemeenten en in te stemmen met de uitgangspunten voor Krimpense keuzen;Kennis te nemen van het bijgevoegde dienstverleningconcept 4.0. Werkplein IJsselgemeenten en de intentie uit te spreken deel te nemen aan bedoeld Werkplein;De directeur Samenleving te machtigen de inrichting van de dienstverlening op het Werkplein voor te bereiden;Na instemming door uw college met het definitieve plan van aanpak resp. businessplan de hiermee samenhangende extra kosten ter begroting te brengen;Hierop vooruitlopend een inschatting van extra kosten via nieuw beleid vanaf 2012 te verwerken.

  download 2011003779.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Het college spreekt uit dat het beoogde gezamenlijke Werkplein een opstap is om te komen tot verdergaande samenwerking met Capelle aan den IJssel bij de gemeentelijke uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving. De implementatie van de stapel staande Wet werken naar vermogen – die per 1 januari 2013 de bestaande WWB, WIJ en Wajong gaat vervangen – zou in gezamenlijkheid met Capelle aan den IJssel moeten voorbereid, beleidsmatig en organisatorisch.

 4. Bezuinigingen leerlingenvervoer

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het rapport van het onderzoek naar de bezuinigingen op het leerlingenvervoer en de gemeenteraad de gelegenheid te bieden om daarvan kennis te nemen middels bijgaand raadsvoorstel.2. De bezuinigingsvoorstellen voortvloeiend uit het onderzoek voor te leggen aan de gemeenteraad in hetzelfde raadsvoorstel.3. De gemeenteraad voor te stellen de financie¨le gevolgen comptabel te verwerken.4. De gemeenteraad voor te stellen de verordening leerlingenvervoer 2011 vast te stellen.

  download 2011003780.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Krimpenerwaardcollege / CKV KOAG

  Samenvatting: Te besluiten om:De raad voor te stellen:Bij de vervangende nieuwbouw van het Krimpenerwaard College in plaats van drie gymzalen een multifunctionele sporthal (NOC*NSF) en voorzieningen voor de Christelijke Korfbalvereniging KOAG te realiseren. (Cie Samenleving)De stedenbouwkundige kaders vast te stellen. (Cie Ruimte)Kennis te nemen van de financie¨le gevolgen en deze te betrekken bij de kaderstelling 2012-2015.

  download 2011003785.doc

  Beslissing: Besluitvorming wordt aangehouden. Het college wil zich voorafgaand aan de definitief oordeel nader oriënteren op de financiële ontwikkelingen die zich manifesteren bij de uitvoering van de lopende begroting (Voorjaarsnota) en de totstandkoming van het nieuwe meerjarenperspectief (Kadernota). Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 26 april a.s.

 6. Openingstijden en Publiekshal

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De algemene openingstijden van het Raadhuis, alsmede de openstelling voor de burger van het Publiekscentrum te wijzigen op de manier zoals is beschreven in bijgaande aan het MT gerichte notitie van 20 februari 20112. Aanpassingen door te voeren aan de Publiekshal, op de wijze zoals beschreven in genoemde notitie.3. Voor dit laatste een bedrag van ¿ 81.000,-- beschikbaar te stellen, ten laste van de voorziening onderhoud kapitaalgoederen.4. Over een en ander advies in te winnen van de OR.

  download 2011003768.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Het college spreek tevens uit, dat vervanging van de vloerbedekking in de publiekshal nodig is. De daarmee gemoeid zijnde kosten worden gedekt op dezelfde wijze als de bouwkundige aanpassingen.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt de komende week geen vergaderingen binnen stadsregionaal verband gehouden.

 8. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 en 2.

 9. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 10. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 11. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 2 tot en met 7. Punt 1 wordt aangehouden.

 12. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg meldt dat naar huidige inzicht de uitvoering van de WWB en de WIJ voor het lopende jaar een aanmerkelijk tekort gaat opleveren. Maatregelen om te komen tot beleidsombuiging zijn in voorbereiding en worden aangeboden bij gelegenheid van de Voorjaarsnota. 2. Wethouder Prins uit zijn bezorgdheid over de financiële ontwikkelingen, zoals die in een bestuurlijk-ambtelijke sessie van gisteren zijn gepresenteerd. In aanloop naar de Kadernota 2012 wordt complete informatie en een zorgvuldige analyse gepresenteerd. De 3e mei is de gehele dag gereserveerd voor collegeberaad over de Kadernota. 3. Voorts meldt hij, dat ambtenaren van de provincie en onze gemeente gezamenlijk, tijdens een werksessie, de (on-)mogelijkheden voor een Rabobankvestiging in onze gemeente zullen gaan beoordelen. 4. De gemeentesecretareis meldt dat de DB’s van de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden op 6 april jl. een intentieovereenkomst hebben gesloten om te komen tot de oprichting van een Infrastructuurautoriteit voor de Zuidvleugel. DB-leden gaan bij de deelnemende gemeenten langs om deze intentie door te spreken en zo besluitvorming op gemeentelijk niveau voor te bereiden.

 13. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 12 april tot en met maandag 18 april 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 14. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd, 1 tot en met 5. Punt 6 wordt aangehouden.