Agenda 11 oktober 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
11-10-2011 10:00
Nummer:
42
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Begroting OGZRR 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Begroting OGZRR 2012 (Openbare Gezondheidzorg Rotterdam Rijnmond) aan de raad voor te leggen met het advies om in te stemmen.2. Begroting OGZRR 2012 ter inzage te leggen voor inwoners van Krimpen aan den IJssel3 Het Jaarverslag 2010 van de OGZRR ter informatie naar de raad te sturen.

  download 2011008942.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Deelname aan de Grote Woontest 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. het budget 'Evaluatie Bloemenbuurt' ad Euro 20.000,-- in 2012 beschikbaar te stellen voor deelname aan de door Smart Agent Company, in opdracht van de stadsregio Rotterdam en de Maaskoepel, uit te voeren Grote Woontest 2012 Regio Rotterdam. Bij de binnenkort vast te stellen najaarsnota 2011 wordt het budget doorgeschoven van 2011 naar 2012.

  download 2011008944.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De raad zal bij raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over deze wijze van besteding.

 3. Beslissing op bezwaarschriften

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift van de heer H.C. Heuvelman gegrond te verklaren2. Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift van Heuvelman Houtproducten BV en Heuvelman Hout Beheer BV gegrond te verklaren3. Het bestreden besluit alsnog te herroepen, de verleende vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2, Wet op de Ruimtelijke Ordening alsnog te weigeren en (als gevolg daarvan) de gevraagde bouwvergunning alsnog te weigeren.4. (Enkel indien wordt besloten tot het herroepen van het originele besluit: ) Aan Heuvelman Houtproducten en Heuvelman Hout Beheer een vergoeding van de kosten toe te kennen op grond van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht van € 322.

  download 2011008945.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Wethouder Blankenberg zal zich een beeld vormen van de consequenties van de intrekking van de bouwvergunning c.a. en daarover het college informeren.

 4. Statutenwijziging en benoeming OPOCK

  Samenvatting: Te besluiten om:De raad voor te stellen:de statutenwijziging van de stichting OPOCK goed te keuren;de functieprofielen van de bestuursleden van de stichting OPOCK goed te keuren;per 1 januari 2012 vier bestuurleden van de stichting OPOCK te benoemen.

  download 2011008949.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Overeenkomsten MHCK en SWS i.v.m. garantstelling

  Samenvatting: Overeenkomsten MHCK en SWS i.v.m. garantstelling

  download 2011008952.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 6. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 7. IPad en fiscale regels

  Samenvatting:

  Te besluiten om:1. het gebruik van de iPad aan te merken als loon vanaf de eerste ingebruikneming 2. het onder punt 1 gestelde op te nemen in de gebruikersovereenkomst3. de gebruikersovereenkomsten van de huidige gebruikers te vervangen door nieuwe gebruikersovereenkomsten met de nieuwe voorwaarden4. de raad te informeren over het voorgaande en te adviseren overeenkomstig te besluiten ten aanzien van de raadsleden en de burgerleden

  Beslissing: Conform advies besloten.

 8. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 9. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 6.

 10. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 11 oktober tot en met maandag 17 oktober 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 11. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg meldt dat hij een gesprek heeft gevoerd met de interim-directeur van Promen. Deze meldde hem dat het jaar 2011 met zwarte cijfers wordt afgesloten. 2. Voorts meldt hij dat de schoolleiding van het Krimpenerwaardcollege op 10 oktober jl. overleg gevoerd heeft met de omwonenden over een eerste ontwerp voor de nieuwbouw. Hedenmorgen heeft wethouder Aeyelts Averink vernomen dat dit overleg voorspoedig verlopen is. 3. Wethouder Prins meldt dat hij met zijn Capelse collega Keuzekamp gesproken heeft over de intentie tot samenwerking tussen beide gemeenten. In aansluiting hierop doet wethouder Blankenberg verslag van het VNG-symposium over “samenwerking” op 5 oktober jl. dat hij samen met de burgemeester heeft bijgewoond. Een verslag van dit symposium komt volgende week in het college. 4. Wethouder Prins doet verslag van de conferentie in Gödölo (Hongarije) van 6 tot en met 8 oktober jl. van Nederlandse en Hongaarse gemeenten met een onderlinge stedenband. Binnen enkele weken komt een schriftelijk verslag, aan de hand waarvan de bestaande jumelage met Kiskörös wordt geëvalueerd. 5. Wethouder Aeyelts Averink heeft de bijeenkomst bijgewoond van de toekomstige “bewoners” van het nieuwe Gezondheidscentrum. Overigens verloopt de bouw zeer voorspoedig. 6. De burgemeester blikt met het college terug op de bestrijding van de grote brand in het voormalige kerkgebouw De Bron in de nacht van 9 op 10 oktober jl. De ondersteunende gemeentelijke processen bij dit incident zijn goed verlopen. 7. De burgemeester attendeert de collegeleden op de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor bestuursfuncties binnen het verband van de VNG.

 12. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Besproken worden de agenda’s van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer en van het REO, op 12 oktober a.s. Wethouder Prins woont deze vergadering bij. Tevens worden besproken de agenda’s van het portefeuillehoudersoverleg GROM en Jeugdzorg, op 13 oktober a.s. Deze vergaderingen worden bijgewoond door achtereenvolgens wethouder Blankenberg en wethouder Aeyelts Averink.

 13. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1. en 2 .