Agenda 11 januari 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
11-01-2011 09:00
Nummer:
2
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele. Afwezig: wethouder Ayelts Averink-Winsemius

 1. Subsidie activiteiten mantelzorgers

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Een projectsubsidie van ¿ 9.400,00 voor 2010 te verlenen aan Het Meldpunt Capelle/Krimpen aan den IJssel voor de reeds georganiseerde activiteiten voor mantelzorgers. 2. Een projectsubsidie van ¿ 9.990,00 voor 2011 te verlenen aan Het Meldpunt Capelle/Krimpen aan den IJssel voor de organisatie van activiteiten voor mantelzorgers.3. De financie¨le gevolgen comptabel te verwerken volgens de financie¨le paragraaf.

  download 2011000150.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Wijzigingen technisch beheer De Lansingh

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het contract met Axima Services (rechtsopvolger Cofely) volgens de total-care-formule d.d. 10 november 2006 te bee¨indigen met ingang van 31 december 2010 op basis van wederzijds goedvinden;2. Met Lotec (offerte d.d. 11 november 2011) en Unica (offerte d.d. 19 november 2010) regiecontracten te sluiten met ingang van 1 januari 2011;3. Te concluderen dat deze wijziging past binnen de bestaande budgetten.

  download 2011000153.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Decembercirculaire gemeentefonds 2010

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. de decembercirculaire gemeentefonds 20102. de raad te informeren over de inhoud van de decembercirculaire

  download 2011000161.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Contractverlenging groenonderhoud

  Samenvatting: Te besluiten om:In te stemmen met de contractverlenging groenonderhoud (ISS Landscaping Services BV te Harderwijk)ISS Landscaping Services BV met bijgevoegde concept-brief hierover te informeren en de afspraken te bevestigen.

  download 2011000168.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. IJssel Business Magazine

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Te participeren in het IJssel Business Magazine voor een pilot van twee jaar.2. De kosten ad ¿ 5.000 voor het jaar 2011 te ramen op de post 434399/6310201 (economische zaken), dit te dekken uit de post onvoorzien en de raad dit middels een comptabiliteitsbesluit ter begroting te laten brengen.

  download 2011000172.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 6. Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de voorgestelde werkzaamheden in het kader van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2011 (opknappen Tuinstraat en Waalstraat, aanbrengen fietsstroken langs de Rotterdamseweg tussen Algerabrug en Noorderstraat, inventariseren afvalbakken, functionaliteits- en kwaliteitsverbetering verkeerstekens);2. de kosten ad ¿ 219.305 ten laste te brengen van de middelen voor het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2011;3. De schouwrapportage ""Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2010""en de bijbehorende managementrapportage voor kennisgeving aan te nemen;4. de commissie Grondgebied hierover te informeren.

  download 2010011340.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda van het portefeuillehoudersoverleg Wonen van 12 januari a.s. wordt doorgenomen. Wethouder Blankenberg zal het overleg bijwonen.

 8. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 7.

 9. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 10. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 11 tot en met maandag 17 januari 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 11. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg meldt dat de marathonvereniging graag beschikbaar is voor het ophalen van het vrijheidsvuur ter gelegenheid van Bevrijdingsdag. Daar zijn overigens wel kosten aan verboden. Een voorstel wordt voorbereid. 2. Wethouder Blankenberg doet mededeling van de AB-vergadering van Promen op 10 januari jl. Er wordt een drietal scenario’s voorbereid, gerichte op de totstandkoming van een nieuw ondernemingsplan per 1 april a.s. 3. Wethouder Prins meldt dat het er naar uit ziet, dat de gemeentelijke inspanningen richting Rijkswaterstaat om tot een gunstiger sluitingstijd van de Algerabrug te komen, succes hebben: buiten het zomerseizoen kan de brug eerst vanaf 19.00 uur worden opgehaald (nu: 18.30 uur). Definitieve besluitvorming komt spoedig. 4. De burgemeester doet verslag van een gesprek met wethouder Hartnagel van Capelle aan den IJssel over de door deze benoemde Krimpense jeugdproblematiek. Kwestie is afgedaan. Beide bestuurders hebben de intentie uitgesproken om jongerenwerkers van beide gemeenten met elkaar in contact te brengen om waar mogelijk activiteiten voor jongeren samen te ontwikkelen. 5. De burgemeester meldt dat een kadernotitie voor nieuw evenementenbeleid bijna gereed is. 6. Het college zal in de komende vergadering van de Commissie voor Bestuur en Middelen een korte presentatie verzorgen over de wijze waarop en de mate waarin bezuinigingen – zoals opgenomen in de begroting 2011 – worden gerealiseerd.

 12. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 en 2.

 13. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is voor deze vergadering geen staat aangeboden.

 14. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 januari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.