Agenda 10 januari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
10-01-2012 10:00
Nummer:
2
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg meldt dat Provinciale Staten in een commissievergadering op 11 januari a.s. spreken over het ontheffingsbesluit van Gedeputeerde Staten ten behoeve van de vestiging van een kantoor voor de Rabobank langs de Krimpenerbosweg. Hij en wethouder Prins wonen deze vergadering bij. 2. Wethouder Blankenberg stelt het college op de hoogte van de ondernomen acties sedert het ontstaan van schade aan het gebouw van de Molukse kerk, op 3 januari jl. Komende week rapporteert het TBK over de consequenties die moeten worden verbonden aan de conclusies van een drietal onderzoeksrapporten. Het college spreekt uit dat tot die tijd de kerkzaal niet gebruikt zou moeten worden. Een brief van die strekking wordt heden gezonden zowel aan de Kerkvoogdijraad als aan de Molukse gemeenschap. 3. Wethouder Prins en de gemeentesecretaris melden, dat gisteren in de intergemeentelijke begeleidingsgroep een keuze is gemaakt voor de Holland Consulting Group om het onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking tussen Capelle en Krimpen uit te voeren. De kosten worden gelijkelijk over beide gemeenten verdeeld. Daarvoor wordt aangewend het begrotingsbudget voor organisatieontwikkeling. De raad wordt via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld. 4. De gemeentesecretaris brengt ter sprake het bezoek van de Minister BZK aan de Krimpenerwaard in het kader van het nog lopende Arhi-proces, op 16 januari a.s. Het college zal voltallig aanwezig zijn. Van de zijde van de raad zijn uitgenodigd de fractievoorzitters en de griffier. 5. De burgemeester zegt dat zij de voor 4 januari a.s. geplande kerstboomverbranding heeft verboden, vanwege de uitzonderlijke weersgesteldheid. De bomen zijn opgehaald en versnipperd.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 januari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform het op de lijst vermelde stuk, genummerd 1.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 10 januari tot en met maandag 16 januari 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Besproken wordt de agenda van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 12 januari a.s. Wethouder Prins woont deze vergadering bij.

 8. Evaluatie raadsvergadering
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de raadsvergadering van 5 januari 2012.

  Beslissing: De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

 9. Erkenningsubsidie 2012 YMCA en Speel-o-theek
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Aan de besturen van Speel-o-theek Reuzekeus en de YMCA een erkenningsubsidie voor het jaar 2012 te verlenen;Aan het bestuur van de YMCA alsnog voor 2011 een huurvergoeding ad ¿ 4.679,- toe te kennen;


   download 2012000160.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Aanvraag projectsubsidie Bibliotheek aan den IJssel
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De aanvraag voor een projectsubsidie van de Bibliotheek aan den IJssel voor de periode van januari t/m mei 2012 met toepassing van de hardheidsclausule gedeeltelijk te honoreren voor een bedrag van ¿ 1.590,-.


   download 2012000161.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-10-januari-2012/Lijst-van-stukken-10-januari-2012.html