Agenda 10 april 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
10-04-2012 10:00
Nummer:
16
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele. Afwezig: wethouder A. Prins.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg maakt melding van de actualisatie van de grondexploitaties, die deze keer plaatsvindt ter gelegenheid van de jaarrekening. De gevolgen van de economische crisis laten zich hier gedicht voelen! Voor de vergadering van 24 april a.s. wordt een voorstel voorbereid. 2. Op voorstel van wethouder Hofstra besluit het college het initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel om te komen tot de aanwijzing van het Algeracomplex tot Rijksmonument, niet te ondersteunen. Het college heeft er daarentegen geen moeite mee als alleen de stormvloedkering de monumentenstatus krijgt. 3. Het college evalueert de raadsbijeenkomst van 5 april jl. zulks mede met het oog op de gezamenlijke vergadering van de colleges van Capelle en Krimpen op 17 april a.s. 4. Het college ziet terug op een geslaagde Metropooldag op 4 april jl. De stukken moeten voor 17 april aan de raden van de deelnemende gemeenten ter becommentariëring worden gestuurd. 5. De burgemeester maakt melding van stagnerende omstandigheden bij de organisatie van het geplande feest in sporthal De Boog, zaterdag a.s.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 april 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 8, met dien verstande dat: Punt 2.8: Over dit onderwerp wordt geen raadsinformatiebrief gezonden.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat van 3 april 2012 vermelde beslissingen 1, 2 en 3 en de op de staat van 10 april 2012 vermelde beslissingen 1 tot en met 4.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 10 april tot en met maandag 16 april 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de agenda van het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer van 12 april a.s. Op deze vergadering is Krimpen aan den IJssel niet vertegenwoordigd.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-10-april-2012/Lijst-van-stukken-10-april-2012.html