Agenda 1 maart 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
01-03-2011 09:00
Nummer:
9
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder Ayelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Mandaat personeel

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Een voornemenbesluit te nemen om een nieuwe mandaatregeling personeel, inclusief het mandaatregister, in te voeren onder intrekking van de oude regeling2. De Ondernemingsraad advies te vragen over dit voornemen.

  download 2011002030.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Woningmarktafspraken 2010-2020 Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De geformuleerde bijdrage (het ¿bod¿) van Krimpen aan den IJssel aan de Woningmarktafspraken 2010-2020 Stadsregio Rotterdam aan de gemeenteraad aan te bieden ten behoeve van instemming.

  download 2011002032.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Beleidsregels Wmo

  Samenvatting: Te besluiten om:De Beleidsregels WMO vast te stellen volgens bijgaand concept.De ingangsdatum van de nieuwe beleidsregels vast te stellen op 1 maart 2011.

  download 2011002043.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De portefeuillehouder zal nog enkele aanpassingen van redactionele aard doorvoeren.

 4. Jaarstukken Stichting OPOCK

  Samenvatting: Te besluiten om:De raad voor te stellen kennis te nemen van de door de Stichting OPOCK aangeboden nota ""Herstel van balans"";De raad voor te stellen de jaarrekening 2009 en de begrotingen 2010 en 2011 van de Stichting OPOCK goed te keuren;De raad voor te stellen aan de stichting OPOCK de verplichting op te leggen om direct na afloop van ieder kwartaal een marap inclusief herstelmonitor in te dienen bij het college.

  download 2011002047.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Rentetoerekening

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de notitie rentetoerekening Krimpen aan den IJssel2. Vanaf heden rentekosten te betrekken bij investeringsbesluiten groter dan ¿ 0,5 miljoen3. De methode van renteberekening op te nemen in de verordening ex artikel 212 gemeentewet.

  download 2011002031.doc

  Beslissing: Het stuk wordt aangehouden.

 6. Notitie Oliver en het VAVO

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Ter beantwoording van vragen van de raadscommissie Samenleving op 27 januari 2011 de gemeenteraad, met bijgaande informatienota en notitie, te informeren over het Oliver en het VAVO.

  download 2011002034.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Overigens hoeft het stuk wat het college betreft niet te worden geagendeerd voor de commissie.

 7. Opschaling provinciaal bestuur Randstad

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen en zich rekenschap te geven van de discussies die ondertussen op meerdere platforms worden gevoerd over de (wijze van) realisering van de regeringsambities om te komen tot opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad.

  download 2011002036.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Het college zal de ontwikkelingen op de voet volgen en - waar dan aan de orde is – zelfstandig positie innemen.

 8. Tarieven Muziekschool

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De gemeenteraad voor te stellen de bijgevoegde 'Verordening regelende de tarieven voor de Gemeentelijke Muziekschool Krimpen aan den IJssel' voor het jaar lopend van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012 vast te laten stellen.

  download 2011002044.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 9. Voortzetting Impulsregeling "Brede School, Sport en Cultuur"

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De raad voor te stellen in te stemmen met continuering van deelname aan de Impulsregeling ¿Brede School, Sport en Cultuur¿.2. De raad voor te stellen in te stemmen met bijgaande notitie Combinatiefuncties.3. De raad voor te stellen de budgettair neutrale financie¨le gevolgen comptabel te verwerken.

  download 2011002045.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Aanpassing bijstandsbeleid c.a.

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het bijstandsbeleid c.a. met ingang van 1 januari 2011 aan te passen met een bedrag van Euro 36.000 per jaar;2. Een keuze te maken uit een tweetal uitgewerkte alternatieve bezuinigingsscenario¿s waarbij geadviseerd wordt te kiezen voor scenario 2;3. Na instemming door de raad de desbetreffende regelingen aan te passen;4. Hierbij rekening te houden met een overgangsregeling voor 2011;5. De begroting 2011 e.v. via een administratieve wijziging te doen aanpassen op de hiermee verband houdende onderdelen, als aangegeven in de financie¨le paragraaf.

  download 2011002170.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande dat het college opteert voor scenario 2. Alvorens definitieve besluitvorming plaatsvindt, wordt de raadscommissie voor Samenleving hierover geraadpleegd.

 11. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins meldt dat vanaf heden de wisselstrook gedurende de nacht open is, waarmee startproblemen met slagbomen in de ochtendspits voor de toekomst zijn ondervangen. 2. De burgemeester polst het college over een evenement in juni a.s. in het bijzonder over de vraag of de gemeente bereid is een jeugd-DJ te sponsoren. Afgesproken wordt dat de portefeuillehouder jeugd dit met de burgemeester nader zal beoordelen. 3. Op voorstel van wethouder Blankenberg wordt besloten voor de Bevrijdingsloop € 5.000,-- beschikbaar te stellen. Met het oog hierop wordt aan de raad een begrotingswijziging voorgelegd.

 12. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.

 13. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 1 tot en met maandag 7 maart 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 14. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.

 15. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 februari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 16. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal gehouden.

 17. Vragen VVD-fractie in zake internetfilter

  Samenvatting:

  Beslissing: Besloten wordt de vragensteller te melden dat nog enige extra tijd voor beantwoording nodig is, gelet op het (al wel geplande) bestuurlijk overleg dat met het bestuur van de bibliotheek nog moet plaatsvinden.

 18. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 5.

 19. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.