Agenda 1 februari 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
01-02-2011 09:00
Nummer:
5
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder Ayelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins doet verslag van recente ontwikkelingen met betrekking tot de sanering van het EMK-terrein: er komt een breed samengestelde projectorganisatie, die aan de slag gaat op basis van een concrete businesscase. 2. Wethouder Prins doet verslag van zijn overleg met de stadsregionale portefeuillehouder RO over de plannen voor de vestiging van een Rabobank regiokantoor in onze gemeente. Op 3 februari a.s. wordt hierover eveneens overleg gevoerd met gedeputeerde Van Veldhuizen. 3. Wethouder Aeyelts Averink deelt met het college haar ervaringen op de bestuurlijk werkconferentie van 31 januari jl. over Veiligheid en Jeugdbeleid. Zij ontwaart van rijkswege een steeds sterker accent op repressie, ten kosten van preventief beleid. 4. De gemeentesecretaris attendeert op de discrepantie die dreigt te ontstaan tussen de inzet van regiogemeenten (indexeringsbrief 2012) om de gemeenschappelijke regelingen op een taakstelling van 3 % te zetten en de onafhankelijke positie die de Veiligheidsregio in dit opzicht claimt. 5. De burgemeester doet terugkoppeling vanuit het presidium van 31 januari jl. Er worden binnen het presidium ideeën ontwikkeld om tot een aanpassing van de vergadersystematiek te komen.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 3.

 4. Staat van beslissingen P&O
  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 en 2.

 5. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is voor deze vergadering geen staat aangeboden.

 6. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 7. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 1 tot en met maandag 7 februari 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 februari a.s. wordt doorgenomen. De wethouders Aeyelts Averink en Prins zullen de vergadering bijwonen.

 9. Evaluatie commissieronde
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de commissieronde.

  Beslissing: De commissieronde wordt geëvalueerd. Naar aanleiding van hetgeen in de commissievergadering besproken is, besluit het college: a. de wijze van invulling van de voorgenomen bezuinigingen op de WWB voor te leggen aan het platform WWB en vervolgens – mede afhankelijk van de uitkomst van dit overleg – tot een definitieve invulling van de voorgenomen bezuiniging te komen. b. op dit moment geen aanvullende informatienota aan de raad te zenden over de situatie bij OPOCK.

 10. Concept-agenda raad
  Samenvatting:

  De burgemeester legt ter kennisneming voor de agenda en lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van  10-02-2011

  Beslissing: Van de agenda wordt kennis genomen.

 11. Aansluiting op het 14+ netnummer
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Het convenant voor Antwoord© te ondertekenen2. Het 14 0180 nummer vanaf 1 mei 2011 te gebruiken als het algemene telefoonnummer van de gemeente Krimpen aan den IJssel3. De raadscommissie Bestuur en Middelen te informeren


   download 2011000834.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Gebiedsaanwijzing aanbieden drukwerk e.d.
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Krachtens art. 2.1.3.1. van de APV de in dit advies genoemde gebieden aan te wijzen als verbodsgebied om gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken. Een eventueel te verlenen ontheffing hiervan door het college, te koppelen aan bepaalde restricties.


   download 2011000835.doc

  Beslissing: Conform advies besloten met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen.

 13. Herstraten Linde/Olm; speelvoorziening
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Definitief af te zien van het aanleggen van een speelterreintje tussen de woningen Linde 13 t/m 40


   download 2011000843.doc

  Beslissing: Op dit moment wordt niet besloten tot definitieve afwijzing van het verzoek. Wethouder Blankenberg zal in overleg treden met de geënquêteerden over de resultaten van de raadpleging van omwonenden. Daarna zal het college een uiteindelijke afweging maken.

 14. Jaarprogramma Muziekschool 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met het Jaarprogramma 2011 van de Muziekschool2. De hieraan verbonden financie¨le gevolgen budgettair neutraal in te passen in de lopende begroting, conform de financie¨le paragraaf


   download 2011000841.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 15. Normvergoeding Adm de Ruyterschool
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:niet tegemoet te komen aan het verzoek van de VVOGG om af te zien van indexering van de normvergoeding nieuwbouw Admiraal de Ruyterschool (voor 2010 +0,36% en 2011 -6,56%).op de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad achter het betreffende document de aantekening ¿afgedaan door het college¿ te plaatsen.


   download 2011000839.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 16. Beleidskader Het jonge kind
  Samenvatting:

  Beslissing: Wordt aangehouden, ter nadere positiebepaling van de raad en het college bij dit onderwerp.

 17. Regels voor toewijzing Waterlijster
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Op grond van artikel 5 en artikel 9 van de overeenkomst Woonruimteverdeling Stadsregio Rotterdam aan QuaWonen toestemming te verlenen de 22 betaalbare huurappartementen aan te bieden volgens de regels van Lokaal Maatwerk.


   download 2011000837.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-1-februari-2011/Lijst-van-stukken-1-februari-2011.html