uitwerkingsplan Prinsessenhof gebouwen 5 en 6 en besluit hogere grenswaarden ongewijzigd vastgesteld

Status: Beschikking
Startdatum: 30-01-2018
Einddatum: 13-03-2018
Locatie: 2922 TD 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 23 januari 2018 het uitwerkingsplan Prinsessenhof gebouwen 5 en 6 en het besluit hogere grenswaarden geluid ongewijzigd hebben vastgesteld. Het collegebesluit met bijbehorende stukken en het besluit hogere waarden voor geluid liggen met ingang van 1 februari 2018 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Inzien vastgesteld uitwerkingsplan

Het plangebied waar het uitwerkingsplan op van toepassing is, ligt in het stedelijk gebied van Krimpen aan den IJssel. Het plangebied wordt begrensd door de Koningin Julianastraat in het zuidwesten, de in aanbouw zijnde gebouwen 3 en 4 van Prinsessenpark aan de zuidoostzijde, de Oranjesingel aan de noordoostzijde en de Noorderstraat in het noordwesten.

Inhoud uitwerkingsplan

Het uitwerkingsplan maakt de bouw van de gebouwen 5 en 6 in het project Prinsessenpark mogelijk. Gebouw 5 op de hoek van de Oranjesingel en Noorderstraat omvat 41 sociale huurappartementen. Gebouw 6 op de hoek van de Julianastraat en de Noorderstraat omvat 19 sociale huurappartementen en 17 zorgstudio’s.

Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

Inzien besluit hogere grenswaarden geluid

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 83 en 110a van de Wgh hogere waarden (maximaal 55 dB) vastgesteld voor de geluidsbelasting vanwege de Noorderstraat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen binnen het uitwerkingsplan ’Prinsessenhof gebouwen 5 en 6’. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting door wegverkeer op de Noorderstraat op de gevels van deze nieuwe woningen hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale geluidsbelasting bedraagt 55 dB vanwege het verkeer op deze straat. Aan de voorwaarden waaronder hogere grenswaarden mogen worden vastgesteld wordt voldaan.

Het vastgestelde besluit hogere grenswaarden geluid ligt voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

Rechtsbescherming

Beroep tegen het uitwerkingsplan Prinsessenhof gebouwen 5 en 6
Met ingang van 1 februari 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp uitwerkingsplan naar voren heeft gebracht
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht inzake het uitwerkingsplan

Beroep tegen het besluit hogere grenswaarden geluid

Met ingang van 1 februari 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het besluit hogere waarden voor geluid heeft ingediend
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 110c Wet geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht inzake het besluit hogere waarden voor geluid.

Verzoek om voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden voor geluid treden in werking een dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast het instellen van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treden het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden voor geluid niet in werking tot op dat verzoek is beslist.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze publicatie, dan kunt u terecht bij het Publiekscentrum van het raadhuis. Voor het maken van een afspraak of voor een mondelinge toelichting kunt u bellen naar afdeling Ruimte, telefoon 140180.