Voorontwerpbestemmingsplan Stormpolderdijk (voormalig EMK terrein)

Status: Beschikking
Startdatum: 11-02-2016
Einddatum: 23-03-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat met ingang van 11 februari 2016 gedurende zes weken, het voorontwerp bestemmingsplan Stormpolderdijk (voormalig EMK terrein) ter inzage ligt bij het Publiekscentrum in het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel. Het voorontwerp is ook in te zien op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Toelichting

Stormpolderdijk, beter bekend als het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel, is het braakliggende terrein van ca. 5,5 ha dat is gelegen aan de noordoostzijde van het bedrijventerrein Stormpolder. Het terrein kent volgens het vigerende bestemmingsplan Stormpolder (1 juni 2013) al de bestemming ‘bedrijven’. Echter, in het licht van de toekomstige sanering van het terrein door de Rijkoverheid (huidige eigenaar) en het voornemen tot uitgifte van bedrijfskavels, is het noodzakelijk het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. De aanpassingen worden opgenomen in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan ‘Stormpolderdijk’. De voorgestelde bestemmingsplanwijzigingen hebben betrekking op de bestemmingen ‘water’ (het dijklichaam) en ‘infrastructuur’ (de weg). Een nieuwe ordening van deze bestemmingen maakt dat bedrijven zich in de toekomst op een goede en flexibele wijze op het terrein kunnen vestigen.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging (11 februari 2016 t/m 23 maart 2016) kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze(n) met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Ook kunt u uw zienswijze per e-mail zenden naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl onder vermelding van ‘VOBP Stormpolderdijk’.
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer J. Baas, telefoon: 14 0180.

Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien? Dan kunt u terecht bij het Publiekscentrum, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel. Deze publicatie kunt u ook raadplegen op: www.krimpenaandenijssel.nl