Voorbereiding “Bestemmingsplan Prinsessenhof”

Status: Beschikking
Startdatum: 08-04-2015
Einddatum: 20-05-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat zij, overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het volgende bestemmingsplan voorbereidt: “Bestemmingsplan Prinsessenhof”. Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft het gebied dat omsloten wordt door de Noorderstraat, Molenvlietsingel, Prins Bernhardstraat en Koningin Julianastraat. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om op het bovengenoemde gebied circa 250 nieuwe appartementen te realiseren. 

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

In het tweede kwartaal van dit jaar wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Het bestemmingsplan is vanaf die (nog te publiceren) datum ook digitaal beschikbaar via: www.krimpenaandenijssel.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voordat de terinzagelegging plaatsvindt, wordt dit voornemen gepubliceerd in de IJssel- en Lekstreek, de Staatscourant en op: www.krimpenaandenijssel.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoon 14 0180. Op grond van artikel 1.3.1. Bro wordt hier gemeld dat omtrent het voornemen (nog) geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen naar voren te brengen en dat er (nog) geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan onafhankelijke instanties.