Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Marathon 9

Status: Beschikking
Startdatum: 20-04-2016
Einddatum: 01-06-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel geven, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan (postzegel) om de realisering van het navolgende bouwinitiatief mogelijk te maken:
Het transformeren van het voormalige Rabobankgebouw aan de Marathon 9 tot 9 appartementen.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Ontwerpbestemmingsplan

Voor het bouwinitiatief wordt een (postzegel)bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan wordt over enkele maanden ter inzage gelegd. Op dat moment bestaat de mogelijkheid om binnen een periode van zes weken een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.

Kennisgeving

De kennisgeving van de terinzagelegging van dit ontwerpbestemmingsplan vindt plaats in de IJssel- en Lekstreek, op www.krimpenaandenijssel.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast worden de directe omwonenden schriftelijk geïnformeerd over de start van deze procedure.