Verslag inspraak Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel

Status: Beschikking
Startdatum: 30-03-2016
Einddatum: 13-04-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De gemeenteraad heeft het voornemen om de Afvalstoffenverordening te herzien en opnieuw vast te stellen. Het college heeft op 2 februari 2016 besloten de Afvalstoffenverordening voor inspraak open te stellen.
De verordening en de uitvoeringsregeling is voor inspraak opengesteld volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Inspraakverordening. De mogelijkheid voor inspraak op de verordening en de uitvoeringsregeling is bekend gemaakt in de IJssel- en Lekstreek van 3 februari 2016 en gelijktijdig op de website van de gemeente geplaatst.

De verordening en de uitvoeringsregeling hebben gedurende zes weken, vanaf 4 februari 2016 tot en met 17 maart 2016, op papier ter inzage gelegen in het raadhuis van gemeente Krimpen aan den IJssel. Gedurende de inspraakperiode zijn er geen reacties op Afvalstoffenverordening en de Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening ontvangen.

De verordening wordt nu ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De uitvoeringsregeling wordt aansluitend aan het college van burgemeesters en wethouders ter vaststelling voorgelegd.