Verlenging beslistermijn: Nachtegaalstraat 8

Status: Beschikking
Startdatum: 16-03-2016
Einddatum: 27-04-2016
Locatie: 2922 VL 8

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten om voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

  • voor het verbouwen van De Tuyter op het perceel Nachtegaalstraat 8 te Krimpen aan den IJssel.
    De beslistermijn wordt verlengd omdat de behandeling van de aanvraag meer tijd vergt. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum: 19 april 2016.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.