Verlenging beslistermijn: IJsseldijk 225

Status: Beschikking
Startdatum: 05-06-2018
Einddatum: 17-07-2018
Locatie: 2924 AW 225

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor:  het plaatsen van een bootlift
Locatie:  IJsseldijk 225

De beslistermijn wordt verlengd omdat er nog aanvullende gegevens moeten worden aangeleverd. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 juli 2018.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.