Verlenging beslistermijn: Binnenweg 3a

Status: Beschikking
Startdatum: 05-08-2015
Einddatum: 16-09-2015
Locatie: 2923 BA 3a

Burgemeester en wethouders hebben -in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht- besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

  • Binnenweg 3a: het wijzigen van een kozijnindeling en het maken van een trapgat.

De beslistermijn wordt verlengd omdat de behandeling van de aanvraag meer tijd vergt. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum: 23 september 2015.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.