Verleende omgevingsvergunning: aanmeervoorziening

Status: Beschikking
Startdatum: 30-03-2016
Einddatum: 11-05-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken op grond van artikel 6.14 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op 22 maart 2016 een omgevingsvergunning is verleend voor:

  • voor het bouwen van en het gebruiken van een aanmeervoorziening (steiger) op het perceel, kadastraal bekend: gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie A, nummer 9355 (deels), plaatselijk bekend: achter Zellingstraat 1 aan de Sliksloot te Krimpen aan den IJssel.

De omgevingsvergunning ziet op de volgende activiteiten:

  • Activiteit: “bouwen”.(artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo).
  • Activiteit: “gebruik in strijd met het geldende bestemmingsplan” (artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo).
    De verzenddatum van dit besluit is 24 maart 2016.

Geen zienswijzen ingediend

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep

Tegen deze beschikking staat op grond van artikel 7: lid 1 onder d van de Algemene wet bestuursrecht rechtstreeks beroep open op de rechtbank afdeling bestuursrecht. Op grond van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp besluit, zoals dat ter inzage heeft gelegen. Een beroepschrift dient op grond van artikel 8:1 en artikel 6:7 en verder van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit worden ingediend bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50950, 3007 BL te Rotterdam. Het besluit ligt ter inzage in het raadhuis.
Het besluit treedt op grond van artikel 6:1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking  met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Indien binnen de termijn voor het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.
 
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u een afspraak maken om de genoemde stukken in te zien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 14 0180. 
Deze kennisgeving en de vergunning zijn digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel: http://www.krimpenaandenijssel.nl en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.0542.PBKLKupedosteiger-va01

Deze kennisgeving is ook gepubliceerd in de IJssel- en Lekstreek en in de Staatscourant.