Verleende omgevingsvergunning Staccato 9a

Status: Beschikking
Startdatum: 06-09-2017
Einddatum: 18-10-2017
Locatie: 2925 BP 9a

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken op grond van artikel 6.14 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:
-het verbouwen en veranderen van een voormalig schoolgebouw (kinderdagverblijf) tot één woning, het in gebruik nemen van het voormalige schoolplein tot tuin en het realiseren van een inrit(constructie) voor het perceel Staccato 9 a te Krimpen aan den IJssel (datum besluit 22 augustus 2017, verzonden op 30 augustus 2017).

De omgevingsvergunning ziet op de volgende activiteit(en):

  • Activiteit: “bouwen”.(artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo).
    Activiteit: “gebruik in strijd met het geldende bestemmingsplan” (artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo)
    Activiteit: “uitwegen” (artikel 2.2, lid 1 onder d, van de Wabo)

Geen zienswijzen ingediend

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep

Tegen deze beschikking staat op grond van artikel 7: lid 1 onder d van de Algemene wet bestuursrecht rechtstreeks beroep open op de rechtbank afdeling bestuursrecht. Op grond van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp besluit zoals dat ter inzage heeft gelegen. Een beroepschrift dient op grond van artikel 8:1 en artikel 6:7 en verder van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit worden ingediend bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50950, 3007 BL te Rotterdam. Het besluit ligt ter inzage in het raadhuis.
Het besluit treedt op grond van artikel 6:1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Indien binnen de termijn voor het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
 
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u een afspraak maken om de genoemde stukken in te zien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via nummer: 14 0180. Deze kennisgeving en de vergunning zijn digitaal in te zien op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel: http://www.krimpenaandenijssel.nl en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.0542.PBLGStaccato9a-va01.