Verleende omgevingsvergunning Breestraat 5b (Graskade 9)

Status: Beschikking
Startdatum: 11-02-2015
Einddatum: 25-03-2015
Locatie: 2924 AC 5b

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken op grond van artikel 6.14 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:

  • het realiseren van een vrijstaande woning met garage en een uitweg op het perceel Breestraat 5b (ook bekend als Graskade 9) te Krimpen aan den IJssel (datum besluit 27 januari 2015, verzonden op 3 februari 2015).

De omgevingsvergunning betreft de volgende activiteiten:
Activiteit: “bouwen”.(artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo).
Activiteit: “gebruik in strijd met het geldende bestemmingsplan” (artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo)
Activiteit: “uitwegen” (artikel 2.2, lid 1 onder d, van de Wabo)

Geen zienswijzen ingediend

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep

Tegen deze beschikking staat op grond van artikel 7: lid 1 onder d van de Algemene wet bestuursrecht rechtstreeks beroep open op de rechtbank afdeling bestuursrecht. Op grond van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp besluit zoals dat ter inzage heeft gelegen. Een beroepschrift dient op grond van artikel 8:1 en artikel 6:7 en verder van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit worden ingediend bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50950, 3007 BL te Rotterdam. Het besluit ligt ter inzage op het raadhuis.
Het besluit treedt op grond van artikel 6:1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking  met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Indien binnen de termijn voor het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u een afspraak maken om de genoemde stukken in te zien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 14 0180. 
Deze kennisgeving en de vergunning zijn te raadplegen op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel: www.krimpenaandenijssel.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.0542.PBLGBreestraat5b-va01.