Verkiezing Provinciale Staten 2015, Stemmen bij volmacht

Status: Algemeen
Startdatum: 10-02-2015
Einddatum: 18-03-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den Ijssel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de provinciale staten op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.      MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
         1. Bij afdeling Publiekscentrum van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften
             om bij volmacht te mogen stemmen.
             Ook kan het formulier via de website www.krimpenaandenijssel.nl gedownload worden.
         2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester
             van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd.
         3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 2 februari 2015 als kiezer
             zijn geregistreerd binnen de gemeente.
         4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
         5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.


B.       MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
          1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor  
              hem/haar te stemmen.
           2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de
               gemachtigde medeondertekenen.
           3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
           4. Tevens moet de kiezer een kopie van een identiteitsbewijs (maximaal vijf jaar verlopen) aan de gemachtigde 
               meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
           5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de
               stemming.
           6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de
               gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekscentrum, Olympiade 3.

Plaats:  Krimpen aan den IJssel
Datum: 2 februari 2015

De burgemeester voornoemd,
Mw. L.M. Huizer