Verkeersbesluit wijzigen voorrang kruispunt Raadhuisplein/Albert Schweitzerlaan

Status: Algemeen
Startdatum: 24-04-2018
Einddatum: 05-06-2018
Locatie: 2922 AD 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten om de afbuigende voorrangssituatie op het kruispunt Raadhuisplein/Albert Schweitzerlaan te wijzigen in een situatie waarbij het Raadhuisplein voorrang heeft op verkeer dat uit de Albert Schweitzerlaan komt; om de borden en markering te plaatsen zoals aangegeven op de bijbehorende tekening die bij dit verkeersbesluit hoort.

Dit besluit is genomen gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.
Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd.

Overwegingen die tot dit besluit hebben geleid:

  • dat de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;
  • dat het kruispunt Raadhuisplein – Albert Schweitzerlaan is gecategoriseerd en ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een bijbehorend snelheidsregime van 50 km/h;
  • dat op dit kruispunt een afbuigende voorrangssituatie geldt in de richting Raadhuisplein – Albert Schweitzerlaan;
  • dat het Raadhuisplein ten westen van de Albert Schweitzerlaan is ingericht als 30 km-zone en parkeerterrein;
  • dat het parkeerterrein van het Raadhuisplein met een inritconstructie is aangesloten op het kruispunt en dat de voorrang van de ‘doorgaande’ route via het Raadhuisplein geregeld is door middel van RVV bord B6 en onderbord OB711;
  • dat deze situatie regelmatig leidt tot verwarring van diverse weggebruikers over wie er voorrang moet verlenen;
  • dat het uit oogpunt van logische, verkeersveilige en begrijpelijke verkeerssituatie gewenst is om op dit punt de afbuigende voorrang te wijzigen in een voorrangssituatie waarbij het Raadhuisplein voorrang heeft op de Albert Schweitzerlaan;
  • dat in verband met het beperkte uitzicht op het kruispunt de aansluiting van de Albert Schweitzerlaan wordt uitgevoerd als STOP-kruispunt door plaatsing van het bord B07;
  • dat de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;
  • dat overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit.

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van zes weken na deze openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.