Verkeersbesluit afsluiting fietspad Nieuwe Tiendweg

Status: Beschikking
Startdatum: 16-03-2017
Einddatum: 27-04-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel


Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd;

Overwegende:

 • dat de in dit besluit genoemde weg in beheer is bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;
 • dat de Nieuwe Tiendweg is gecategoriseerd en ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een bijbehorend snelheidsregime van 50 km/uur;
 • dat langs de Nieuwe Tiendweg vrijliggende eenrichting fietspaden zijn gelegen;
 • dat op de locatie ten zuiden van de Nieuwe Tiendweg, tussen de Memlingstraat en de Van Scorelstraat 14 appartementen worden gebouwd;
 • dat de Memlingstraat is gelegen binnen een 30 km-zone en dat aan de Memlingstraat de Rudolf Steiner basisschool is gevestigd;
 • dat het uit oogpunt van verkeersveiligheid ongewenst is om bouwverkeer via de Memlingstraat te laten rijden;
 • dat het enige veilige alternatief voor de ontsluiting voor het bouwverkeer een directe bouwuitrit op de Nieuwe Tiendweg is;
 • dat vanwege de verkeersveiligheid het onverantwoord is dat bouwverkeer bij het gebruik maken van de bouwuitrit geconfronteerd wordt met fietsers en voetgangers;
 • dat hiervoor het fietspad en voetpad ten zuiden van de Nieuwe Tiendweg voor de duur van de bouw van de woningen wordt afgesloten voor openbaar gebruik;
 • dat voor fietsverkeer vanuit de richting Van Ostadelaan naar de Burgemeester Aalberslaan  een omleidingsroute wordt ingesteld via de Vincent van Goghlaan, Jan van Goyenstraat en Burgemeester Aalberslaan;
 • dat de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;
 • dat overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit;


Besluiten:

 •  het fietspad en voetpad ten zuiden van de Nieuwe Tiendweg voor de duur van de bouw van de woningen wordt afgesloten voor openbaar gebruik;
 • dat voor fietsverkeer vanuit de richting Van Ostadelaan naar de Burgemeester Aalberslaan  een omleidingsroute wordt ingesteld via de Vincent van Goghlaan, Jan van Goyenstraat en Burgemeester Aalberslaan (zie kaart bijlage);
 • dat hiervoor verkeersborden C14 en C16 worden geplaatst direct na de voetgangersoversteek  over de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van de Vincent Van Goghlaan en verkeersbord C16 ter hoogte van de Van Scorelstraat conform bijlage;
 • om dit besluit in afschrift te zenden aan: 
  a. de chef wijkteam Politie Krimpen aan den IJssel (in 2-voud);
  b. de adjunct-directeur afdeling Ruimte te Krimpen aan den IJssel.


Krimpen aan den IJssel,  15 maart 2017

Dit besluit is ter openbare kennis gebracht op 16 maart 2017. Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.