Vastgestelde veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid

Status: Algemeen
Startdatum: 06-11-2018
Einddatum: 18-12-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken op grond van artikel 3.8, lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op 20 september 2018 de veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad tevens besloten om op grond van artikel 6.12 Wro voor deze veeg-bestemmingsplannen geen exploitatieplannen vast te stellen. 

Aanpassingen

De afgelopen jaren is ervaring opgegaan met de geactualiseerde bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid. De plannen vragen op korte termijn om enkele ondergeschikte aanpassingen. Naast enkele technische aanpassingen gaat het om specifieke onderwerpen zoals kamerverhuur en parkeerregels. Er is geen sprake van ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen.

Omschrijving plangebieden

Kortland

Het plangebied ligt in het noordwesten van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het plangebied is ruim 200 hectare groot en beslaat ongeveer een vierde van het totale oppervlakte van de gemeente. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de Hollandsche IJssel, deze vormt ook de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel. Aan de oostzijde grenst het gebied aan de wijk Langeland. Aan de zuidzijde grenst het plangebied voor het grootste gedeelte aan de wijk Lansingh-Zuid en het overige deel aan de gemeente Krimpenerwaard. Aan de westzijde vormt de Sliksloot de grens, aan de overzijde van dit water bevindt zich het bedrijventerrein Stormpolder.

Langeland

Het plangebied Langeland betreft het stedelijk gebied in de noordoosthoek van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het plangebied is ongeveer 340 hectare groot en omvat globaal een derde van het totale oppervlak van de gemeente. Aan de noordkant wordt het plangebied begrensd door de grens met de gemeente Capelle aan den IJssel in de Hollandsche IJssel. Aan de westzijde valt de plangrens samen met die van het bestemmingsplan Kortland en met de Vijverlaan en de Krimpenerbosweg. De zuidzijde van het plangebied wordt begrensd door de C.G. Roosweg en aan de oostzijde valt de plangrens samen met de grens met de gemeente Krimpenerwaard.

Lansingh-Zuid

Het plangebied Lansingh-Zuid ligt in het zuiden van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Aan de noordkant grenst het gebied aan de wijk Kortland. Aan de oostkant vormt de Krimpenerbosweg (N474) de grens. Aan de overzijde van deze weg ligt de wijk Langeland. Aan de west- en zuidzijde wordt het plangebied afgebakend door de N210, deze weg vormt ook de gemeentegrens met de gemeente Krimpenerwaard. De Park- en Vijverflat maken geen onderdeel van de woonwijk Lansingh-Zuid, maar maken wel onderdeel uit van het plangebied.

Gewijzigde vaststelling

De veeg-bestemmingsplannen zijn gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerp veeg-bestemmingsplannen zoals die ter inzage hebben gelegen, dit zowel naar aanleiding van een ingediende zienswijze als naar aanleiding van de ambtshalve wijzigingen. In de van het veeg-bestemmingsplan Kortland onderdeel uitmakende nota van zienswijzen zijn als wijzigingen opgenomen: de aanduiding "detailhandel" voor een aanvullend gedeelte van de benedenverdieping van het perceel Kortlandstraat 2/2a; het opnemen van de aanduiding terras binnen de bestemming groen nabij Waardzicht 1 en 5 en een nadere toelichting voor de manier waarop de normering voor parkeerplaatsen het beste kan worden toegepast. De als laatste genoemde wijziging is ook verwerkt in de veeg-bestemmingsplannen Langeland en Lansingh-Zuid.

Terinzagelegging besluiten

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van de veeg-bestemmingsplannen en de besluiten om geen exploitatieplannen vast te stellen, kunt u met ingang van 7 november 2018 inzien. Er zijn verschillende manieren om de vastgestelde veeg-bestemmingsplannen in te zien.

De vastgestelde veeg-bestemmingsplannen kunt u raadplegen op de website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of de IMRO codering:

Vastgestelde veeg-bestemmingsplan Kortland: NL.IMRO.0542.BPKLVP-va01

Vastgestelde veeg-bestemmingsplan Langeland: NL.IMRO.0542.BPLLVP-va01

Vastgestelde veeg-bestemmingsplan Lansingh-Zuid: NL.IMRO.0542.BPLZVP-va01

De vastgestelde veeg-bestemmingsplannen liggen ook ter inzage in het Publiekscentrum van het raadhuis. Op afspraak bent u hiervoor tijdens de openingstijden van het raadhuis van harte welkom, tel. 14 0180.Deze publicatie is ook digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel: www.krimpenaandenijssel.nl

Instellen van beroep

Met ingang van 7 november 2018 bestaat gedurende zes weken de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen ten aanzien van het (de) ontwerp bestemmingsplan(nen) hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Verder is het mogelijk beroep in te stellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het (de) bestemmingsplan(nen) ten opzichte van het (de) ontwerpbestemmingsplan(nen).

Verder kan met ingang van 7 november 2018 gedurende zes weken door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Om dit laatste te bereiken kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Griffierecht

Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Raad van State, telefoonnummer 070-4264426.

Inwerkingtreding

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van de bestemmingsplannen en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Nadere Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u nadere informatie dan kunt u terecht bij het omgevingsloket van de gemeente. Voor het maken van een afspraak of een mondelinge toelichting kunt u bellen naar telefoonnummer 14 0180.