Vastgesteld bestemmingsplan Veld en Beemd 25

Status: Beschikking
Startdatum: 02-10-2018
Einddatum: 13-11-2018
Locatie: 2923 ER 25

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op 20 september 2018 het bestemmingsplan Veld en Beemd 25 heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad tevens besloten om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Veld en Beemd 25 dient om de voormalige kantoorlocatie van woningbouwvereniging QuaWonen om te vormen naar een project met 8 eengezinswoningen. Het gebied van het bestemmingsplan wordt globaal begrensd aan de westzijde door Stad en Landschap, aan de noordzijde door Meidoornstraat, aan de oostzijde door Esdoornlaan en aan de zuidzijde door Veld en Beemd.

Terinzagelegging besluiten

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen kunt u met ingang van 3 oktober 2018 inzien. De stukken kunnen (ook digitaal) worden ingezien tijdens de openingsuren bij het Publiekscentrum in de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel. Indien u daarvan gebruik wilt maken wordt u verzocht van te voren een afspraak te maken. Ook kunt u de besluiten met bijbehorende stukken raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden van het vastgestelde bestemmingsplan zijn eveneens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl                                                                                                        

Instellen van beroep

Met ingang van 3 oktober 2018 bestaat de mogelijkheid om gedurende zes weken beroep tegen het bestemmingsplan in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden, die tijdig hun zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Verder kan met ingang van 3 oktober 2018 gedurende zes weken door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.                                                                                  

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van de besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en van het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Om dit laatste te bereiken kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Griffierecht                                                                                                                         

Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Raad van State, telefoonnummer 070-4264426.

Inwerkingtreding                                                                                                                    

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.                                                                                                           

Nadere informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u nadere informatie dan kunt u terecht bij de heer R. Steijl van de afdeling Ruimte. Voor het maken van een afspraak of een mondelinge toelichting kunt u bellen naar telefoonnummer 140180. Deze publicatie is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel: www.krimpenaandenijssel.nl. Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is met bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar op www.krimpenaandenijssel.nl.