Uitwerkingsplan Prinsessenhof blok 4 ongewijzigd vastgesteld

Status: Beschikking
Startdatum: 21-12-2016
Einddatum: 01-02-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 december 2016 het uitwerkingsplan ‘Prinsessenhof, blok 4’ ongewijzigd vastgesteld. Vanaf 21 december 2016 liggen het collegebesluit en het vastgestelde uitwerkingsplan voor een ieder gedurende zes weken ter inzage.

Ter inzage legging uitwerkingsplan

Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:
- digitaal met de idn code  NL.IMRO.0542.BPPrinsessenhofG4-va01 via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl 
- digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.krimpenaandenijssel.nl onder Wonen, bouwen en verhuizen>Nieuwbouwprojecten>Prinsessenpark;
- op papier in het Publiekscentrum in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel.

Beroep instellen

Gedurende de genoemde termijn kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpuitwerkingsplan tijdig zijn zienswijze bij het college kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij het college kenbaar te maken.

In werking treden van uitwerkingsplan

Het uitwerkingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de hierboven genoemde termijn, tenzij er bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Als dat het geval is, treedt het plan pas in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.