Startdocument Milieueffectenonderzoek windenergielocaties ter inzage

Status: Algemeen
Startdatum: 12-11-2015
Einddatum: 14-12-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De provincie Zuid-Holland heeft een startdocument gemaakt voor de uitvoering van het milieueffectonderzoek van mogelijke locaties voor windmolens in de regio Rotterdam. Op maandag 3 november is dit document ter inzage gelegd. Hierop kunt u tot en met 14 december reageren. De provincie houdt op dinsdag 24 november haar spreekuur in het raadhuis in Krimpen aan den IJssel.

Startdocument inzien

De provincie wil de verschillende locaties in de regio onderzoeken op geschiktheid voor windenergie. Hiervoor worden de effecten van windturbines op het milieu en de leefomgeving beschreven in een milieueffectrapport. Aan de orde komen onderwerpen als geluid, slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap. Het gaat in totaal om 32 aanvullende locaties, waarvan één locatie in Krimpen aan den IJssel: bedrijventerrein Stormpolder.
Via de website  www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie kunt u het startdocument inzien. Ook vindt u daar hoe u een zienswijze op het startdocument kunt indienen.

Spreekuren provincie

De provincie biedt inwoners de gelegenheid om tijdens spreekuren vragen te stellen over het proces, de inhoud van het startdocument en het indienen van een zienswijze.
De provincie houdt op donderdag 24 november haar spreekuur in het raadhuis in Krimpen aan den IJssel. De gesprekken vinden alleen plaats op basis van aanmelding bij de provincie. U kunt zich aanmelden via windenergie@pzh.nl. Er zijn 2 rondes: 1e ronde van 19.00 – 20.00 uur en de 2e ronde van 20.00 – 21.00 uur.  Gelieve bij uw aanmelding de voorkeur voor de ronde aan te geven.

Vervolg

Naar verwachting zijn in het voorjaar van 2016 de uitkomsten bekend van het milieueffectonderzoek. De provincie besluit in het voorjaar van 2017 welke locaties voor windenergie worden opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

Betrokkenheid van omgeving cruciaal

Windenenergie biedt kansen aan lokale energiecollectieven van burgers en/of bedrijven om de winst lokaal te investeren in respectievelijk sociaal maatschappelijke initiatieven of het revitaliseren van bedrijventerreinen. Het college staat dan ook in beginsel positief tegenover de inpassing van windenergie in de gemeente. Uiteraard mits de hinder voor omwonenden zeer beperkt blijft en participatie voor omwonenden en bedrijven mogelijk is. Vanuit het bedrijfsleven is ook interesse getoond in windenergie in de Stormpolder.

Duurzame energie belangrijk

Een schone, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding in Nederland. Dat willen we allemaal. Want schone door onszelf opgewekte duurzame energie heeft een positieve invloed op ons milieu, onze gezondheid, de concurrentiepositie van onze bedrijven en dus op onze economie en werkgelegenheid. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er meerdere schone energiebronnen nodig. Denk aan energie uit zon, aardwarmte, biomassa en getijden. Ook windenergie levert een cruciale bijdrage. Een moderne windturbine wekt stroom op vanaf windkracht 2. Vanaf windkracht 6 levert hij vol vermogen. Een moderne windturbine heeft een vermogen van ongeveer 3 MW en voorziet 1800 huishoudens van elektriciteit. De energieopbrengst van 1 windturbine staat gelijk aan ongeveer 12 voetbalvelden vol gelegd met zonnepanelen.

Convenant met als doel 150 MW aan windenergie

In juni 2012 is in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam vastgelegd om minimaal 150 MW aan windenergie in de stadsregio Rotterdam te realiseren voor 2020. Deze afspraken werden gemaakt samen met 14 gemeenten in de voormalige Stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, het Havenbedrijf en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA). De locaties uit het convenant zijn niet voldoende om de doelstellingen te halen. Daarom zijn er aanvullende locaties nodig.