Schaardijk 23, Wabo

Status: Beschikking
Startdatum: 04-04-2017
Einddatum: 16-05-2017
Locatie: 2921 LG 23

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel  hebben besloten de op 14 november 2016 aan Hollandia B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Schaardijk 23, 2921 LG Krimpen aan den IJssel, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen. Het betreft een metaalconstructiebedrijf, gespecialiseerd in grote staalconstructies, waaronder onderdelen voor schepen.

Wijzigingen en aanvullingen

De aanvraag betreft de volgende veranderingen: het niet meer gebruiken van de straal- en conserveringsloodsen (hallen 0, 1 en 2), wijziging van de inrichtingsgrens in verband met het niet meer gebruiken van de hallen 0,1 en 2, verplaatsen van de straal- en conserveringsactiviteiten naar de nieuwe hal 12, de rijroutes van het sectietransport (relevante geluidbron) worden aangepast op hal 12, conserveren in een gedeelte van hal 4, hal 3 wordt vergroot voor nieuwe activiteiten van Hollandia Systems en de beperking van de activiteit het “gutsen” op de afbouwkade komt te vervallen.

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 5 april 2017 tot en met 17 mei 2017 inzien bij de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel (openingstijden: zie colofon) en bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 in Schiedam op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Meer informatie

De heer A. Frederiks van de DCMR, telefoon: 010 - 246 84 90. Zaaknummer: 999921309.