Schaardijk 23, Kennisgeving beschikking (Wabo)

Status: Beschikking
Startdatum: 31-01-2017
Einddatum: 14-03-2017
Locatie: 2921 LG 23

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben het voornemen de op 14 november 2016 aan Hollandia B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Schaardijk 23, 2921 LG Krimpen aan den IJssel, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.
Het betreft een metaalconstructiebedrijf, gespecialiseerd in grote staalconstructies, waaronder onderdelen voor schepen.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen: het niet meer gebruiken van de straal- en conserveringsloodsen (hallen 0, 1 en 2), wijziging van de inrichtingsgrens in verband met het niet meer gebruiken van de hallen 0,1 en 2, verplaatsen van de straal- en conserveringsactiviteiten naar de nieuwe hal 12, de rijroutes van het sectietransport (relevante geluidbron) worden aangepast op hal 12, conserveren in een gedeelte van hal 4, hal 3 wordt vergroot voor nieuwe activiteiten van Hollandia Systems en de beperking van de activiteiten, het “gutsen” op de afbouwkade komt te vervallen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben het voornemen om de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige stukken tijdens kantooruren van
1 februari 2017 tot en met 14 maart 2017 inzien: bij de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel en bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Informatie

De heer A. Frederiks van de DCMR, telefoon: 010 - 246 84 90.
Zaaknummer: 999921309.