PCB De Wegwijzer Kennisgeving beschikking (Wabo)

Status: Beschikking
Startdatum: 07-06-2017
Einddatum: 19-07-2017
Locatie: 2925 EN 1A

Burgemeester en wethouders hebben -in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht- het voornemen om een
vergunning te verlenen voor:

  • - een interne verbouwing van PCB De Wegwijzer, inclusief het aanpassen van een entree en het vervangen van de beglazing in de   
      gevelkozijnen aan de Hyacint 1a te Krimpen aan den IJssel.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 juni 2017 gedurende zes weken ter
inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag
van 08.30-12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur) in te zien.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester
en wethouders. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.