Openbare bekendmaking ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan Meerkoetstraat

Status: Algemeen
Startdatum: 06-11-2018
Einddatum: 18-12-2018
Locatie: 2922 GL

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend, dat met ingang van 8 november 2018, gedurende zes weken, het ontwerp bestemmingsplan Meerkoetstraat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage ligt. Bij het ontwerp bestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Ook maken burgemeester en wethouders op grond van artikel 110c Wet geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 8 november 2018 gedurende dezelfde periode het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai voor de woningen, die in dit bestemmingsplan zijn gelegen, met de bijbehorende stukken ter inzage ligt.

Toelichting ontwerp bestemmingsplan

  • Plangebied Het plangebied ligt centraal in Krimpen aan den IJssel in de wijk Kortland, ten noorden van de Nieuwe Tiendweg. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door grondgebonden woningen aan de Meerkoetstraat. Ten oosten en westen van de locatie bevinden zich maatschappelijke en kantoorfuncties.
  • Inhoud ontwerp bestemmingsplan Woningbouwcorporatie QuaWonen is voornemens de locatie te gebruiken voor de realisatie van een appartementengebouw. De nieuwe appartementen bieden onder andere ruimte aan bewoners van het gebied Centrum‐zuid, die in verband met de herontwikkeling van dat gebied dienen te worden geherhuisvest. In het geldende bestemmingsplan 'Kortland' is de locatie bestemd als 'Maatschappelijk', bedoeld voor openbare en maatschappelijke dienstverlening. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, is een bestemmingswijziging naar een woonbestemming noodzakelijk. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt voorzien in een passende regeling voor de nieuwbouw.

Toelichting besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai 

  • Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden Het ontwerp bestemmingsplan ‘Meerkoetstraat’ maakt de nieuwbouw van 40 woningen (geluidsgevoelige objecten) mogelijk. De woningen worden gebouwd binnen de geluidzones (Wet geluidhinder) van verkeer op de Nieuwe Tiendweg en de Burgemeester Aalberslaan. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting door wegverkeer op de Nieuwe Tiendweg op de gevels van deze nieuwe woningen hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale geluidsbelasting bedraagt 57 dB vanwege het verkeer op deze straat. Het onderzoek wijst uit dat geen doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting door deze weg terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Verder blijkt dat voldaan zal worden aan de overige voorwaarden waaronder hogere grenswaarden mogen worden vastgesteld. Gelet op bovenstaande overwegingen zijn Burgemeester en wethouders op grond van artikel 83 en 110a van de Wgh voornemens hogere waarden (maximaal 57 dB) vast te stellen voor de geluidsbelasting vanwege de Nieuwe Tiendweg op de gevels van de nieuw te bouwen woningen binnen het bestemmingsplan ’Meerkoetstraat’.

 Inzien ontwerp bestemmingsplan

  • Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:  op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het IDN-nummer van het ontwerp bestemmingsplan is: NL.IMRO.0542.BPKLMeerkoetstraat‐on01;op de gemeentelijke website www.krimpenaandenijssel.nl  / Wonen, bouwen en verhuizen / Nieuwbouwprojecten / Locatie appartementengebouw Meerkoetstraat / Documenten; een papieren versie ligt in het Publiekscentrum in het raadhuis.
  • Inzien ontwerpbesluit hogere grenswaarden Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:op de gemeentelijke website www.krimpenaandenijssel.nl / Wonen, bouwen en verhuizen / Nieuwbouwprojecten / Locatie appartementengebouw Meerkoetstraat / Documenten; een papieren versie ligt in het Publiekscentrum in het raadhuis.

Zienswijzen 

  • Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan Meerkoetstraat naar voren brengen.
  • Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tevens zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit hogere waarden voor geluid naar voren brengen.Schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. Schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerp besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Adresgegevens: Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 140180.