Ontwerpbestemmingsplan Stormpolderdijk (voormalig EMK terrein)

Status: Beschikking
Startdatum: 16-11-2016
Einddatum: 28-12-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend, dat met ingang van 17 november 2016, gedurende zes weken, het Ontwerpbestemmingsplan Stormpolderdijk (voormalig EMK terrein) ter inzage ligt bij het Publiekscentrum in het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel. Het Ontwerpbestemmingsplan is ook  in te zien op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Toelichting

Stormpolderdijk, beter bekend als het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel, is het braakliggende terrein van circa 5,5 hectare, dat is gelegen aan de noordoostzijde van het bedrijventerrein Stormpolder. Het terrein kent volgens het vigerende bestemmingsplan Stormpolder (1 juni 2013) al  de bestemming ‘bedrijven’. Echter, in het licht van de toekomstige sanering van het terrein door de Rijkoverheid (huidige eigenaar) én het voornemen tot uitgifte van bedrijfskavels, is het noodzakelijk het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. De aanpassingen worden opgenomen in het nieuwe vast te stellen bestemmingsplan ‘Stormpolderdijk’. De voorgestelde bestemmingsplanwijzigingen hebben betrekking op de bestemmingen ‘water’ (het dijklichaam) en ‘infrastructuur’ (de weg). Een nieuwe ordening van deze bestemmingen maakt dat bedrijven zich in de toekomst op een goede en flexibele wijze op het terrein kunnen vestigen.

Inspraakreacties Voorontwerpbestemmingsplan

In de periode van 11 februari t/m 23 maart 2016 heeft het Voorontwerpbestemmingsplan te inzage gelegen. Hierop zijn 8 inspraakreacties binnengekomen. De beantwoording van de inspraakreacties is opgenomen in het Ontwerpbestemmingsplan.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging (17 november  t/m 28 december 2016) kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze(n) met betrekking tot het Ontwerpbestemmingsplan indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Ook kunt u uw zienswijze per e-mail zenden naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl onder vermelding van ‘OBP Stormpolderdijk’.
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer J. Baas, tel: 14 0180.

Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien? Dan kunt u terecht bij het Publiekscentrum, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel, tel: 14 0180. Deze publicatie kunt u ook  raadplegen op: www.krimpenaandenijssel.nl of www.overheid.nl.