Ontwerpbestemmingsplan Prinsessenhof

Status: Algemeen
Startdatum: 04-06-2015
Einddatum: 16-07-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel  maakt bekend dat -overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht- het ontwerpbestemmingsplan Prinsessenhof voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft het gebied dat omsloten wordt door de Noorderstraat, Molenvlietsingel, Prins Bernhardstraat en Koningin Julianastraat.

Doel van het bestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om op het bovengenoemde gebied ca. 250 woningen te realiseren.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Prinsessenhof ligt met ingang van donderdag 4 juni 2015 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0542.BPPrinsessenhof-on01 Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de gemeentelijke website: www.krimpenaandenijssel.nl.
Verder is het ontwerpbestemmingsplan in te zien in bij het Publiekscentrum in het raadhuis.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan Prinsessenhof ter inzage ligt, kan een ieder -bij voorkeur schriftelijk- een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Het is ook mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen. U dient daarvoor een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0180.
Uw schriftelijke zienswijze dient u te richten aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.  Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Prinsessenhof'.
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.