Ontwerpbestemmingsplan Marathon 9

Status: Algemeen
Startdatum: 23-06-2016
Einddatum: 04-08-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Marathon 9 (voormalig bankgebouw)’ ter inzage wordt gelegd.

Voorgeschiedenis

De Rabobank heeft als eigenaar van het gebouw aan de Marathon 9 het initiatief genomen om in overleg met de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken van het transformeren van het gebouw tot appartementen. De Rabobank heeft zich daarbij laten vertegenwoordigen door Bluehouse bv en Batenburg Beheer.

Bouwplan

Het haalbaarheidsonderzoek heeft geleid tot een voorlopig ontwerp bouwplan. Dit ontwerp voorziet in 9 appartementen.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Langeland voorziet op deze locatie niet in woningbouw. Dit betekent dat herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is om de transformatie mogelijk te maken.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Marathon 9 ligt met ingang van donderdag 23 juni gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0542.BPLGMarathon9-on01 en op de website van de gemeente: www.krimpenaandenijssel.nl. De stukken kunnen ook (digitaal) worden ingezien tijdens de openingsuren bij het Publiekscentrum in het raadhuis aan het Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u een afspraak te maken. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14 0180. Een zienswijze kunt u ook per e-mail verzenden aan gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Inloopbijeenkomst 5 juli

Op dinsdag 5 juli 2016 wordt van 17.00 uur tot en met 19.00 uur in het voormalige Rabobankgebouw aan de Marathon 9 een inloopbijeenkomst gehouden over het plan. U kunt dan vragen stellen en in gesprek gaan met de aanwezigen. U bent van harte welkom!