Ontwerpbeschikking Nieuwe Tiendweg 2

Status: Beschikking
Startdatum: 05-10-2016
Einddatum: 16-11-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het voornemen om een vergunning te verlenen voor:
- het brandveilig gebruiken van het gebouw De Stuw, Nieuwe Tiendweg 2 in Krimpen aan den IJssel.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de stukken liggen met ingang van 6 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de stukken zijn elke werkdag van 08.30 - 16.00 uur in te zien.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.