Ontwerpbeschikking Lage Vijver 1

Status: Beschikking
Startdatum: 07-09-2016
Einddatum: 19-10-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het voornemen om een vergunning te verlenen voor: het brandveilig gebruiken van het bouwwerk, Lage Vijver 1.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de stukken liggen met ingang van 8 september 2016 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de stukken zijn elke werkdag van 08.30 - 16.00 uur in te zien.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.