Ontwerp veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid

Status: Algemeen
Startdatum: 01-05-2018
Einddatum: 12-06-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de ontwerp veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid ter inzage worden gelegd. Bij de ontwerp veeg-bestemmingsplannen behoort geen exploitatieplan.

Aanpassingen

De afgelopen jaren is ervaring opgegaan met de geactualiseerde bestemmingsplannen
Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid. De plannen vragen op korte termijn om enkele ondergeschikte aanpassingen. Naast enkele technische aanpassingen gaat het om specifieke onderwerpen zoals kamerverhuur en parkeerregels. Er is geen sprake van ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen.

Omschrijving plangebieden

Kortland

Het plangebied ligt in het noordwesten van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het
plangebied is ruim 200 hectare groot en beslaat ongeveer een vierde van het totale oppervlakte van de gemeente. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de Hollandsche IJssel, deze vormt ook de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel. Aan de oostzijde grenst het gebied aan de wijk Langeland. Aan de zuidzijde grenst het plangebied voor het grootste gedeelte aan de wijk Lansingh-Zuid en het overige deel aan de gemeente Krimpenerwaard. Aan de westzijde vormt de Sliksloot de grens, aan de overzijde van dit water bevindt zich het bedrijventerrein Stormpolder.

Langeland

Het plangebied Langeland betreft het stedelijk gebied in de noordoosthoek van
de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het plangebied is ongeveer 340 hectare groot en
omvat globaal een derde van het totale oppervlak van de gemeente. Aan de noordkant wordt het plangebied begrensd door de grens met de gemeente Capelle aan den IJssel in de Hollandsche IJssel. Aan de westzijde valt de plangrens samen met die van het bestemmingsplan Kortland en met de Vijverlaan en de Krimpenerbosweg.
De zuidzijde van het plangebied wordt begrensd door de C.G. Roosweg en aan de
oostzijde valt de plangrens samen met de grens met de gemeente Krimpenerwaard.

Lansingh-Zuid

Het plangebied Lansingh-Zuid ligt in het zuiden van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Aan de noordkant grenst het gebied aan de wijk Kortland. Aan de oostkant vormt de Krimpenerbosweg (N474) de grens. Aan de overzijde van deze weg ligt de wijk Langeland. Aan de west- en zuidzijde wordt het plangebied afgebakend door de N210, deze weg vormt ook de gemeentegrens met de gemeente Krimpenerwaard. De Park- en Vijverflat maken geen onderdeel van de woonwijk Lansingh-Zuid, maar maken wel onderdeel uit van het plangebied.

Ter inzagelegging

De ontwerp veeg-bestemmingsplannen liggen op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 2 mei 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Er zijn verschillende manieren om de ontwerp veeg-bestemmingsplannen in te zien.
1. De ontwerp veeg-bestemmingsplannen kunt u raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of de IMRO codering:
Ontwerp veeg-bestemmingsplan Kortland: NL.IMRO.0542.BPKLVP-on01
Ontwerp veeg-bestemmingsplan Langeland: NL.IMRO.0542.BPLLVP-on01
Ontwerp veeg-bestemmingsplan Lansingh-Zuid: NL.IMRO.0542.BPLZVP-on01
2. De ontwerp veeg-bestemmingsplannen liggen ook ter inzage in het Publiekscentrum van het raadhuis. Hier bent u tijdens de openingstijden van het raadhuis van harte welkom. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
3. Deze publicatie is ook digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel: www.krimpenaandenijssel.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen door iedereen mondelinge of schriftelijke zienswijzen omtrent de ontwerp veeg-bestemmingsplannen naar voren worden gebracht.  Een schriftelijk zienswijze moet worden gericht aan gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE in Krimpen aan den IJssel.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om een afspraak te maken. Dat kunt u doen via telefoonnummer 140180. Een zienswijze kunt u ook per e-mail indienen op het adres: gemeente@krimpenaandenijssel.nl.