Ontwerp omgevingsvergunning Krimpen aan den IJssel

Status: Beschikking
Startdatum: 21-01-2016
Einddatum: 03-03-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel


Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken ingevolge artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat met ingang van 21 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage liggen de volgende documenten:

  • ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, voor het bouwen van en het gebruiken van een aanmeervoorziening (steiger) op het perceel, kadastraal bekend: gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie A, nummer 9355 (deels), plaatselijk bekend: achter Zellingstraat 1 aan de Sliksloot te Krimpen aan den IJssel.

De omgevingsvergunning omvat de volgende activiteiten:
Activiteit: “bouwen”(artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo).
Activiteit: “gebruik in strijd met het geldende bestemmingsplan” (artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo).

Toelichting

Het project betreft het bouwen van en het gebruiken van een aanmeervoorziening (steiger) voor laad- en losactiviteiten van de firma C. Heuvelman Beheer B.V. op het perceel achter Zellingstraat 1 aan de Sliksloot te Krimpen aan den IJssel (sectie A, nummer 9355, deels). Het project valt onder de categorieën waarvoor de gemeenteraad op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht heeft verklaard dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo. Bij de ontwerp omgevingsvergunning hoort geen exploitatieplan.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. U kunt de schriftelijke zienswijzen adresseren aan burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE, Krimpen aan den IJssel. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0180.

Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u een afspraak maken om de genoemde stukken in te zien, dan kunt u bellen met het omgevingsloket van de afdeling Ruimte, via nummer: 14 0180. 
Deze kennisgeving en de ontwerp vergunning zijn digitaal raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder: NL.IMRO.0542.PBKLKupedosteiger-on01 en via de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel: www.krimpenaandenijssel.nl
De kennisgeving is ook gepubliceerd in de Staatscourant.