Ontwerp bouwplan Veerdam ter inzage

Status: Aanvraag
Startdatum: 05-07-2017
Einddatum: 30-08-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken -op grond van de gemeentelijke inspraakverordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht- bekend, dat het ontwerp bouwplan Veerdam ter inzage ligt. Dit bouwplan omvat de bouw van een appartementengebouw aan de Veerdam gelegen tussen IJsseldijk 379, Goudriaanhof en Onder de Linden (voorheen locatie café Granny).

Voorgeschiedenis

Begin 2016 is gestart met de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek naar een hernieuwd initiatief van de fa. Martens om te komen tot herontwikkeling van de locatie Veerdam voor de bouw van een appartementengebouw.
Deze eerste fase heeft geresulteerd in een voor initiatiefnemer financieel haalbaar en voor de gemeente ruimtelijk aanvaardbaar plan. Dit plan bestaat uit 24 appartementen.

Inspraak

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening organiseert de gemeente voor deze bouwontwikkeling een inspraakprocedure .
Het ontwerpplan en bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 5 juli gedurende acht weken voor inwoners en belanghebbenden ter inzage in het raadhuis en zijn online in te zien via www.krimpenaandenijssel.nl. De stukken kunnen ook (digitaal) worden ingezien tijdens de openingsuren bij het Publiekscentrum in de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 23 augustus 2017 wordt van 17.00 uur tot en met 19.00 uur in het eet-/ werkcafé van het raadhuis een inloopbijeenkomst gehouden over het plan. U kunt dan vragen stellen en in gesprek gaan met de aanwezigen. U bent van harte welkom!

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u een afspraak te maken. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14 0180. Een zienswijze kunt u ook per e-mail verzenden aan gemeente@krimpenaandenijssel.nl.