Ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure (WABO)

Status: Aanvraag
Startdatum: 14-11-2017
Einddatum: 26-12-2017
Locatie: 2922 BM 296

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

  • IJsseldijk 296: het realiseren van funderingsherstel van de schuur bij de woning

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 november 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30-12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur).

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.