Ontwerp Uitwerkingsplan Prinsessenhof en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid voor de woningen

Status: Algemeen
Startdatum: 31-10-2017
Einddatum: 14-12-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Ontwerp Uitwerkingsplan Prinsessenhof en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid voor de woningen

Ontwerp uitwerkingsplan

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend, dat met ingang van 2 november 2017, gedurende zes weken, het ontwerp Uitwerkingsplan Prinsessenhof gebouwen 5 en 6 op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage ligt. Bij het ontwerpuitwerkingsplan behoort geen exploitatieplan.

Ook maken burgemeester en wethouders op grond van artikel 110c Wet geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 2 november 2017 gedurende dezelfde periode het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid voor de woningen, die in dit uitwerkingsplan zijn gelegen, met de bijbehorende stukken ter inzage ligt.

Toelichting ontwerp uitwerkingsplan

Plangebied
Het plangebied waar het uitwerkingsplan op van toepassing is, ligt in het stedelijk gebied van Krimpen aan den IJssel. Het plangebied wordt begrensd door de Koningin Julianastraat in het zuidwesten, de in aanbouw zijnde gebouwen 3 en 4 van Prinsessenpark aan de zuidoostzijde, de Oranjesingel aan de noordoostzijde en de Noorderstraat in het noordwesten.

Inhoud ontwerp uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan maakt de bouw van de gebouwen 5 en 6 in het project Prinsessenpark mogelijk. Gebouw 5 op de hoek van de Oranjesingel en Noorderstraat omvat 41 sociale huurappartementen. Gebouw 6 op de hoek van de Julianastraat en de Noorderstraat omvat 19 sociale huurappartementen en 17 zorgstudio’s.

Toelichting besluit hogere grenswaarden

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Het ontwerpuitwerkingsplan ‘Prinsessenhof gebouwen 5 en 6’ maakt de nieuwbouw van 77 woningen (geluidsgevoelige objecten) mogelijk. De woningen worden gebouwd binnen de geluidzones (Wet geluidhinder) van verkeer op de N210 en de Noorderstraat.
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting door wegverkeer op de Noorderstraat op de gevels van deze nieuwe woningen hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale geluidsbelasting bedraagt 55 dB vanwege het verkeer op deze straat.

Het onderzoek wijst uit dat geen doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting door deze weg terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Verder blijkt dat voldaan zal worden aan de overige voorwaarden waaronder hogere grenswaarden mogen worden vastgesteld.

Gelet op het bovenstaande overwegingen nemen burgemeester en wethouders op grond van artikel 83 en 110a van de Wgh zich voor om hogere waarden (maximaal 55 dB) vast te stellen voor de geluidsbelasting vanwege de Noorderstraat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen binnen het uitwerkingsplan ’Prinsessenhof gebouwen 5 en 6.

Inzien ontwerp uitwerkingsplan
Het ontwerp uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken zijn in te zien via: 
- www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerp uitwerkingsplan is: NL.IMRO.0542.BPPrinsessenhofG56‐on01;
- www.krimpenaandenijssel.nl/prinsessenpark onder het kopje documenten;
- een papieren versie ligt in het Publiekscentrum in het raadhuis.

Inzien ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken zijn in te zien via: 
- www.krimpenaandenijssel.nl/prinsessenpark onder het kopje documenten;
- een papieren versie ligt in het Publiekscentrum in het raadhuis.

Zienswijzen
1.Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpuitwerkingsplan Prinsessenhof, gebouwen 5 en 6 naar voren brengen.

2.Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunt u ook uw zienswijze omtrent het ontwerpbesluit hogere waarden voor geluid naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.  Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte via het telefoonnummer 14 0180.