Omgevingsvergunningen: Patrijzenstraat 63

Status: Aanvraag
Startdatum: 18-02-2015
Einddatum: 01-04-2015
Locatie: 2922 GN 63

Ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om -in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht- vergunning te verlenen voor:

  • Patrijzenstraat 63: het brandveilig gebruiken voor de uitbreiding van het kinderdagverblijf.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.