Locaties inzameling huishoudelijk afval in Krimpen

Status: Algemeen
Startdatum: 20-04-2016
Einddatum: 18-05-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 19 april 2016 het voornemen om de locaties voor inzameling van huishoudelijk afval in Krimpen aan den IJssel aan te wijzen.

Schriftelijke kennisgeving

Ieder huishouden in Krimpen, ontvangt omstreeks 22 april een schriftelijke kennisgeving van het voornemen.

Inspraak volgens Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Inspraakverordening

Op het voornemen is de inspraakprocedure volgens Afdeling 3.4 van de Awb en de Inspraakverordening opengesteld. Voordat de gemeente de locaties voor het inzamelen van huishoudelijk afval inzamelt definitief aanwijst, horen wij graag uw mening over de voorgenomen locaties. De voorgenomen locaties voor inzameling van huishoudelijk afval  liggen ook ter inzage in het raadhuis (voor openingstijden zie colofon). Om de locaties in te zien, meldt u zich bij de gastvrouw/heer bij de centrale balie. U kunt uw zienswijze indienen gedurende vier weken na deze bekendmaking. U kunt uitsluitend een zienswijze indienen op:

  • Voorkeur voor het gebruiken van een andere ondergrondse restafvalcontainer.
  • De (nieuwe) locatie van de ondergrondse container voor restafval.
  • De locatie van de nieuwe verzamelcontainer voor GFT.

Hoe dient u een zienswijze in?

U kunt een zienswijze indienen door een e-mail te sturen met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en het bezwaar naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl. Ook kunt u een
brief sturen met uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en het bezwaar sturen aan gemeente Krimpen aan den IJssel, afdeling Ruimte, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel, met vermelding van ‘zienswijze vaststellen locatie <nummer locatie>’. Maar u kunt ook bellen met afdeling Ruimte, telefoon 14 0180 en uw reactie kenbaar maken onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.