Lekdijk 52 verlenging beslistermijn (Wabo)

Status: Beschikking
Startdatum: 29-06-2016
Einddatum: 08-08-2016
Locatie: 2921 AD 52

Burgemeester en wethouders hebben (in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

  • -Lekdijk 52 in Krimpen aan den IJssel: het vervangen van een schuur achter in de tuin.

De beslistermijn wordt verlengd met toestemming van de aanvrager omdat de behandeling van de aanvraag meer tijd vergt. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 augustus  2016.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.